Informácia o ocenení TK 64 - Hydrológia a meteorológia

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie bola 16. októbra 2007 v kategórii najlepšia technická komisia udelená Cena Vladimíra Lista za normalizáciu Technickej komisii TK 64 - Hydrológia a meteorológia. Cenu z rúk predsedu ÚNMS SR Ing. Mgr. P. Lukáča prevzal zakladajúci predseda TK 64 Ing. J. Turbek.

Odborná pôsobnosť TK 64 je orientovaná hlavne na kvantitatívne parametre hydrologických procesov a javov, pričom predmetom jej činnosti je technická normalizácia hlavne v oblasti merania, spracovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd Slovenska. Z medzinárodného hľadiska ide o normalizačnú problematiku veľmi blízku problematike riešenej v pôsobnosti technickej komisie CEN/TC 318 a ISO/TC 113.

Toto významné ocenenie TK 64 - Hydrológia a meteorológia je vyjadrením uznania a poďakovania všetkým jej členom a spolupracovníkom za doterajšie vyše 10 - ročné úsilie, prácu a dosiahnuté výsledky a zároveň impulzom a povzbudením do ďalšej aktívnej technicko - normalizačnej činnosti v oblasti hydrológie Slovenska.