Hydrologické normalizačné stredisko

Hydrologické normalizačné stredisko SHMÚ, zabezpečuje v pôsobnosti rezortu životného prostredia SR, technicko - normalizačnú činnosť súvisiacu s prípravou, tvorbou a využívaním odvetvových (OTN ŽP), národných (STN), európskych (EN) a medzinárodných (ISO) technických noriem z oblasti merania, spracovania a hodnotenia hydrologických prvkov a javov povrchových a podzemných vôd.

Ide hlavne o nasledujúce činnosti:

  • príprava a navrhovanie programov a koncepcií technickej normalizácie v hydrológii,
  • zabezpečovanie a koordinovanie prípravy, tvorby a využívania technických noriem a normalizačných dokumentov,
  • poskytovanie pripomienok a stanovísk k návrhom technických noriem, metodických predpisov a normalizačných dokumentov,
  • zabezpečovanie činnosti národnej technickej komisie TK 64 - Hydrológia a meteorológia,
  • zabezpečovanie spolupráce s európskou technickou komisiou CEN/TC 318 - Hydrometria a s príbuznými národnými technickými komisiami a normalizačnými strediskami,
  • zabezpečovanie technicko - normalizačnej spolupráce s MŽP SR, SÚTN, vedecko - výskumnými a odbornými organizáciami, vysokými školami, záujmovými skupinami podnikateľov a odbornou verejnosťou,
  • zhromažďovanie, archivovanie a poskytovanie technických noriem a normalizačných dokumentov,
  • zabezpečovanie informačnej a poradenskej činnosti a sledovanie vývoja technickej normalizácie doma a v zahraničí.

 

Ing. Lotta Blaškovičová

 

Kontakt :


Ing. Lotta Blaškovičová
vedúca strediska a predseda TK 64 - Hydrológia a meteorológia
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 59415 274
Fax:  +421 2 59415 393
E-mail: lotta.blaskovicova@shmu.sk

Ivana Pospíšilová
knižnica hydrologických noriem
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 59415 430
Fax:  +421 2 59415 393
E-mail: ivana.pospisilova@shmu.sk