Reporting vo vzťahu k RSV a iným reportovacím povinnostiam

Cieľom úlohy je plnenie medzinárodných a národných záväzkov SR vyplývajúcich z legislatívy vody, v kompetencii SHMÚ. Predmetom je  vypracovanie správ a poskytovanie dát podľa požiadaviek:

  • Európskej komisie (EK - napr. Smernica Rady 91/676/EHS, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v SR) 
  • Medzinárodnej komisie na ochranu vôd Dunaja (ICPDR) a iným subjektom (na národnej a medzinárodnej úrovni) 
  • Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - pravidelný reporting pre dátové toky zahŕňujúce údaje za povrchové a podzemné vody (kvalita a kvantita, biologické prvky kvality a emisie)
Údaje reportované od roku 2020: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eea/wise_soe/ 
Údaje reportované do roku 2016 - 2020: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eea/wise_soe/wise4/
Údaje reportované do roku 2016: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eea/

(Pozn: Na tomto linku sa cez link WISE SoE Data Deliveries dá dostať na link pre dáta od roku 2020)

 
 

Kontakt

RNDr. Andrea Májovská
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 59 415 415
E-mail: andrea.majovska@shmu.sk