Štátna monitorovacia sieť 2006

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Image

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2006 bolo v celej sieti pozorovaných 364 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 354 prameňov. Údaje zo zvyšných 10 prameňov neboli z rôznyh príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie bolo vykonávané 1-krát týždenne, na 75 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov:

časť A | časť B

                                                                                                                                                                                                     Blatnica prameň Dolné Veterné

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2006 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
                                        

Image

V roku 2006 bolo pozorovaných 1139 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1130 objektov. Údaje zo zvyšných 9 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie v objektoch v roku 2006 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 392 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 94 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 383 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (65 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

                                                                                                                                                                                                                         467 - Blažovce

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2006 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy povodie Dunaja povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
 

Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F