Všeobecné informácie

Monitoring životného prostredia

Uznesením vlády Slovenskej republiky z 26. mája 1992 číslo 449 sa schválila koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie SR a koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR (ISŽP SR). ISŽP je medzirezortný informačný systém, ktorého prevádzkovateľom je MŽP SR. Vlastná realizácia monitorovacieho systému je upravená uznesením vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Na základe týchto uznesení boli vypracované projekty čiastkových monitoracích systémov (ČMS) a vytvorené Strediská ČMS. Monitoring životného prostredia v súčasnosti tvorí 10 ČMS

Predmet monitorovania ŽP

Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je systematické, dôsledne v čase a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, alebo vplyvov naň pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok.

Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú a vedecko-výskumnú oblasť, ale aj verejnosť.