Prírodné liečivé a prírodné minerálne vody

5. Prírodné liečivé a prírodné minerálne vody

Zabezpečenie subsystémov Prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd spadá do rezortu zdravotníctva.

Monitoring určených parametrov prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov metodicky riadi
Inšpektorát kúpeľov a žriediel na základe odsúhlaseného projektu.

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Ministerstvo zdravotníctva SR
Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Limbová 2
837 52 Bratislava 211 E-mail: ikz@health.gov.sk
Link: https://www.health.gov.sk/?inspektorat-kupelov-a-zriediel-1