Zodpovední pracovníci a ich kontaktné adresy

Čiastkový monitorovací systém - Voda

Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

Ing. Lotta Blaškovičová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 274
E-mail: lotta.blaskovicova@shmu.sk

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Ing. Eugen Kullman
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 451, +421 2 54 776 146
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd

Ing. Lea Mrafková, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 225
E-mail: lea.mrafkova@shmu.sk

Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd

Mgr. Andrea Ľuptáková
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
tel: +421 2 59 415 214
E-mail: andrea.luptakova@shmu.sk

Termálne a minerálne vody

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Limbová 2
837 52  Bratislava
tel: +421 2 59 373 281
E-mail: jarmila.bozikova@health.gov.sk

Závlahové vody

RNDr. Vladimír Píš
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13  Bratislava
tel: +421 2 49 105 091
E-mail: pis@hmsp.sk

Rekreačné vody

RNDr. Zuzana Valovičová
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská 52
826 45  Bratislava
tel: +421 2 42 284 383
E-mail: valovicova@uvzsr.sk