Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť pozemných synoptických staníc

Ciele monitorovacieho subsystému


Cieľom tejto siete staníc SHMÚ je merať a pozorovať stav a vývoj počasia v najväčšom možnom rozsahu, frekvencii a s presnosťou a reprezentatívnosťou pre účely synoptickej a leteckej meteorológie, pre meteorologické zabezpečenie činnosti jadrovoenergetických zariadení a vykonávať tiež klimatologické merania a pozorovania.

Merania sa vykonávajú buď automaticky prostredníctvom automatickej meteorologickej stanice, alebo manuálne, pozorovania majú charakter subjektívnych odhadov. Celá sieť je automatizovaná (34 staníc so zariadeniami typu VAISALA MILOS 500 alebo MPS04 s doplnkovým spracovateľským a distribučným systémom IMS3 resp. IMS4). Na leteckej meteorologickej stanici na Letisku gen. M. R. Štefánika v Bratislave pracuje zdvojený letiskový monitorovací systém MIDAS 600 zabezpečujúci monitoring v priestore vzletových a pristávacích dráh a gradientové merania od zeme do výšky 586 metrov. Na letiskách v Poprade a v Košiciach pracuje jednoduchší letiskový systém IMS4.

Počet meraných a pozorovaných veličín predstavuje veľmi rozsiahlu množinu údajov, obsahujúcich jednak exaktne merané prvky ako aj subjektívne stanovované kvalitatívne javy.