Prístupové práva užívateľov k informáciám

Prístupové práva užívateľov k informáciám o kvantite povrchových vôd

SHMÚ, Odbor kvantity povrchových vôd, pravidelne poskytuje kvantitatívne hydrologické údaje orgánom štátnej správy, štatistickému úradu ako aj medzinárodným partnerom na základe bilaterálnych a iných medzinárodných dohôd.


Okrem toho na požiadanie poskytuje údaje a to

  • bezodplatne  - na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciam pre študijné účely (bakalárske a diplomové práce)
  • za úhradu - štatisticky alebo inak spracované hydrologické údaje (expertízy), hydrologické posudky, štúdie a pod.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZA ÚHRADU (POSUDKY, ŠTÚDIE, EXPERTÍZY A POD.) :

Odbor poskytuje na základe objednávky hydrologické údaje, ktoré sa používajú najčastejšie pre vodoprávne rozhodnutia (pri návrhu úpravy vodných tokov, plánovanie a výstavbu mostov a priepustov v diaľničných, železničných a cestných telesách a iných zariadení križujúcich vodné toky, pri riešení ochrany územia a objektov pred povodňami, pri riešení odberov a vypúšťaní do povrchových vôd).

Medzi najčastejšie poskytované hydrologické údaje patria:
a) plocha povodia
b) dlhodobý priemerný prietok (Qa)
c) M - denné prietoky (tzv. "malé vody", z nich najčastejšie požadovaný údaj Q 355 )
d) N - ročné maximálne prietoky (tzv. "veľké vody", z nich najčastejšie požadovaný údaj Q 100 )

Medzi ďalšie poskytované údaje patrí napríklad prekročenie priemerných mesačných, sezónnych a ročných prietokov za viacročné obdobie, reálne alebo odvodené rady priemerných mesačných, sezónnych a ročných prietokov, N-ročné povodňové vlny a iné.

Ako získať hydrologické údaje?

Poskytovanie hydrologických údajov:

  • povodie Moravy, Dunaja, Nitry a casť povodia Váhu (od Púchova po ústie) - pracovisko Bratislava
  • povodie Váhu (od prameňa po Púchov) - pracovisko Žilina
  • povodie Hrona, Ipľa a Slanej - pracovisko Banská Bystrica
  • povodie Popradu, Bodvy, Bodrogu a Hornádu - pracovisko Košice

Písomná objednávka adresovaná na zodpovedajúce pracovisko by mala obsahovať:

  • presné určenie toku a profilu, v ktorom majú byť spracované údaje, t.j. názov , resp. situácia toku a dostatočné určenie profilu - napr. riečny kilometer, križovanie so štátnou cestou, pod sútokom s konkrétnym prítokom a pod. - zaslaním situácie v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 25 000 s presným vyznačením profilu na toku.
  • špecifikáciu požadovaných údajov (napr. M-denné prietoky, N-ročné prietoky a pod.)
  • presný kontakt na objednávateľa

Ak nemáte k dispozícii mapu konkrétnej oblasti, obráťte sa na príslušné pracovisko; po dohode Vám náš pracovník pošle kópiu (sken) vodohospodárskej mapy danej lokality, na ktorú vyznačíte požadovaný profil a obratom nám ju pošlete.
Ak je pre Vás výhodnejšie osobne prísť na príslušné pracovisko SHMÚ, ohláste sa, prosím, telefonicky a pri osobnej konzultácii s Vami upresníme požadované toky a profily podľa platných vodohospodárskych máp.
Objednané údaje poskytujeme po doručení písomného súhlasu objednávateľa s fakturovanou sumou.

V praxi to vyzerá nasledovne:
Vy (žiadateľ) - pošlete objednávku.
My (SHMÚ) - Vám oznámime výšku fakturovanej sumy.
potom
Vy - nám vyjadríte súhlas s fakturáciou uvedenej sumy.
My - Vám pošleme údaje a faktúru.
a
Vy - faktúru uhradíte.