Hydrologické zhodnotenie kalendárneho roku 2003

Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v roku 2003 hodnotu 573 mm, čo predstavuje 74,5 % normálu a hodnotíme ho ako veľmi suchý rok. Zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2003 dokumentuje tab. 1.

Tab.1 Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2003

Mesiac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rok
mm
57
18
13
43
78
38
98
36
44
79
32
37
573
% normálu
124
43
28
78
103
44
109
44
70
130
52
70
74,5
Nadbytok(+) / Deficit(-)
11
-24
-34
-12
2
-48
8
-45
-19
18
-30
-16
-189
Charakter zrážkového obdobia
V
VS
VS
S
N
VS
N
VS
S
V
S
S
VS

S - suchý, VS - veľmi suchý, N - normálny, V - vlhký, VV - veľmi vlhký, MV - mimoriadne vlhký

Napriek tomu, že v mesiaci januári spadlo na územie Slovenska až 57 mm zrážok, bol začiatok roka (február až apríl) zrážkovo veľmi suchý, resp. suchý. V mesiaci február spadlo 18 mm zrážok, v marci iba 13 mm a v apríli 43 mm zrážok. Mesiac máj, ktorý bol zrážkovo normálny, vystriedal opäť zrážkovo veľmi suchý jún. Nepriaznivú situáciu zmiernil júlový zrážkový úhrn, ale mesiace august a september boli zrážkovo opäť suché, resp. veľmi suché. Napriek tomu, že mesiac október bol zrážkovo vodný (79 mm), koniec roka bol opätovne suchý. Celkovo sa za rok 2003 vytvoril deficit zrážok 189 mm.

Tab. 2 Priemerné výšky zrážok a odtoku v jednotlivých povodiach SR v roku 2003

Povodie
Dunaj
Váh
Hron
Bodrog a Hornád
Poprad
SR
Čiastkové
povodie

Morava*
Dunaj*
Váh
Nitra
Hron
Ipeľ*
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog*
Poprad,
Dunajec*
SR
Plocha povodia
[km2]

2 282
1 138
14 268
4 501
5 465
3 649
3 217
858
4 414
7 272
1 950
49 014
Priemerný úhrn
zrážok
[mm]

446
353
631
485
584
478
534
579
580
612
709
573
% normálu
65
56
75
70
74
70
68
79
85
87
84
75
Charakter
zrážkového obdobia

VS
MS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
S
S
S
VS
Ročný odtok
[mm]

73
30
222
82
147
62
91
56
118
111
306
143
% normálu
62
83
62
52
46
40
43
26
52
47
83
55


* - toky a im odpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia
Ročné zrážkové úhrny v jednotlivých povodiach SR dokumentuje tab. 2. V žiadnom povodí ročný zrážkový úhrn neprekročil a ani nedosiahol hodnoty príslušných normálov. Najmenej zrážok spadlo v povodí Dunaja, kde zrážkový úhrn nedosiahol ani 60 % normálu.

Ročné odtečené množstvo z čiastkového povodia dosiahlo, resp. prekročilo 80 % dlhodobého priemeru iba v povodí Popradu. V povodí Bodvy ročné odtečené množstvo dosiahlo iba 26 % dlhodobého priemeru. V ostatných povodiach sa ročné odtečené množstvo pohybovalo v rozpätí 40 až 60 % príslušných dlhodobých hodnôt.
Priemerné ročné prietoky sa pohybovali v rozpätí 20 % až 90 % Qa (dlhodobého prietoku). Najmenšie hodnoty priemerných ročných prietokov boli zaznamenané v povodí Bodvy, Ipľa a Hornádu. Vyššie hodnoty ročných prietokov sa vyskytovali v povodiach Moravy, Dunaja a Váhu.
Najväčšie priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v povodiach Moravy, Dunaja a Váhu pod Žilinou (okrem povodia Kysuce) vrátane Nitry v januári (80 % až 250 % Qma). V povodiach Ipľa a Bodrogu (Ondava, Bodrog, Roňava) sa najväčšie priemerné mesačné prietoky vyskytli v marci (40 % až 75 % Qma, na Roňave až 250 % Qma), v povodí Váhu (Kysuca, Rajčianka), časti Hrona, Slanej a Hornádu (Torysa, Hnilec), Bodvy a Bodrogu (Uh, Ulička, Okna, Topľa) sa vyskytli v apríli (40 % až 80 % Qma) a v povodí horného Váhu (po Žilinu), horného Hrona a Popradu sa maximálne priemerné mesačné prietoky vyskytli v máji (55 % až 140 % Qma).
Najmenšie priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali prevažne v letných mesiacoch (august, september), kedy dosahovali 10 až 75 % príslušných Qma, pričom nižšie hodnoty sa vyskytovali v povodí Váhu (Vlára, Orava), Hron (Zolná). Najmenšie relatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov nedosiahli ani 10 % príslušných Qma na Blhu (povodie Slanej), na Krupinici (povodie Ipľa), na Turni (povodie Bodvy).
Zrážková situácia a následné oteplenie v januári spôsobilo výskyt povodňových prietokov s významnosťou 2 až 5-ročného prietoku v povodí Moravy, v povodí Váhu (Rajčianka, Domanižanka, Vlára, dolný Váh) a v povodí Nitry (horná Nitra s prítokmi Tužina, Handlovka). V ďalších mesiacoch boli zaznamenané ročné maximálne prietoky s významnosťou väčšou ako 1-ročný prietok v mesiaci máj v povodí Váhu.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch roka, najmä v letných mesiacoch august, september alebo v zimných mesiacoch: november, resp. december. Vo všetkých povodiach boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky menšie ako Q364d.

Povodie Moravy
Priemerné ročné prietoky v povodí Moravy sa pohybovali v rozpätí 25 až 70 % dlhodobého priemeru Qa. Najväčšia relatívna hodnota priemerného ročného prietoku sa vyskytla na hlavnom toku Morave a najmenšia bola zaznamenaná na Chvojnici.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v januári a pohybovali sa v rozpätí 80 % - 250 % Qma-1/1931 – 80.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch, v júli a v auguste na tokoch Chvojnica a na hornej Teplici (1 % Qma-7,8/1931-80), v septembri na Morave, Myjave a Stupavke (25 % - 30 % Qma-9/1931 – 80) a v decembri na Maline (15 % Qma-12/1931 – 80).
Maximálne kulminačné prietoky sa v povodí Moravy vyskytli v januári. Ich hodnoty dosiahli hodnotu 1-ročného prietoku, resp. 2 až 5-ročného prietoku v januári na Teplici a na Rudave.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli na hlavnom toku Moravy v auguste a v septembri a pohybovali sa v rozpätí Q355d až Q364d, na Maline boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky v decembri okolo Q364d. Na ostatných tokoch v slovenskej časti povodia boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky v júni a v auguste a ich hodnoty boli menšie ako Q364d. Nerovnomerné a nepriaznivé rozdelenie atmosférických zrážok v roku sa prejavilo na tokoch Chvojnica v Lopašove a Teplica v Sobotišti, kde boli v letných mesiacoch dlhodobo zaznamenané priemerné denné prietoky 1,0 l.s-1 , čo reprezentuje prietoky výrazne menšie ako Q364d.

Povodie Dunaja
Priemerné ročné prietoky dosiahli v povodí Dunaja 75 % až 80 % dlhodobého priemeru.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na toku Dunaj v januári a dosiahli hodnoty 175 až 200 % Qma-1/1931-80.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa na hlavnom toku vyskytli v decembri a dosiahli hodnoty 60 až 65 % Qma-12/1931-80.
Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli v januári ale nedosiahli ani hodnoty 1-ročného prietoku.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli v auguste a v decembri a pohybovali sa v rozpätí Q355d až Q364d.

Povodie Váhu a Malého Dunaja
Hodnoty priemerných ročných prietokov v povodí Váhu sa pohybovali v rozpätí 45 % až 90 % Qa, pričom na hlavnom toku povodia dosahovali hodnoty okolo 63 % Qa, najväčšie Qr hodnoty z prítokov dosiahol Turiec 90 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch. V januári v povodí Váhu po Žilinu sa ich relatívne hodnoty pohybovali v rozpätí 135 % až 220 % Qma-1/1931-80. V apríli na Kysuci a Rajčianke dosahovali 60 % až 90 % Qma-4/1931-80. V máji na hornom Váhu po Žilinu najväčšie priemerné mesačné prietoky dosahovali 60 % až 130 % Qma-5/1931-80.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v auguste na dolnom Váhu na Jablonke 35 % Qma-8/1931-80, na ostatných tokoch v septembri s hodnotami 10 % až 100 % Qma-9/1931-80 zodpovedajúceho dlhodobého mesačného priemeru.
Maximálne kulminačné prietoky sa prevažne vyskytovali v januári a v máji, ojedinele v marci. Dosahovali hodnoty menšie ako 1-ročný prietok. 2-ročný kulminačný prietok bol dosiahnutý na tokoch Belá, Biela Orava, Zázrivka, Rajčianka, Domanižanka, Vlára a Jablonka.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch a pohybovali sa v rozpätí Q270d až Q364d. Prietoky menšie ako Q364d boli zaznamenané na Ipoltici a Štiavnici v marci, na Rajčianke v Poluvsí v júli, na Váhu v Šali v auguste, na Váhu v Hlohovci a na Vláre v Hornom Sŕní v septembri a na Párnici v Zázrivke v októbri.

Povodie Malého Dunaja
Prirodzený odtok tejto oblasti tvorí hydrologický režim tokov s relatívne malou vodnosťou, stekajúcich z východných svahov Malých Karpát. Hodnoty priemerných ročných prietokov na týchto tokoch sa pohybovali v rozpätí 30 % až 105 % Qa, pričom najnižšie hodnoty sa vyskytovali v dolnej časti povodia.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Gidre vo februári 415 % Qma-2/1931-80. Na ostatných tokoch boli zaznamenané v januári s hodnotami 75 až 220 % príslušného dlhodobého mesačného prietoku.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Čiernej Vode v apríli (10 % Qma-4/1931-80), na ostatných tokoch v auguste a v septembri s hodnotami 6 % až 50 % Qma-9,8/1931-80.
Maximálne kulminačné prietoky boli zaznamenané v mesiacoch január a na Gidre v auguste. Významnosťou neprekročili hodnoty 1-ročných prietokov.
Minimálne priemerné denné prietoky boli v mesiacoch júl, august, september a boli menšie ako Q364d.

Povodie Nitry
Priemerné ročné prietoky dosahovali hodnoty 25 % (Radošinka) až po 70 % (Radiša) dlhodobého priemeru Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v mesiaci január. Ich hodnoty dosahovali od 90 % (na Žitave vo Vieske nad Žitavou) až 195 % Qma-1/1931-80 (na Tužine v Tužine).
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch august a september a ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 5 až 85 % príslušného dlhodobého mesačného prietoku.
Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli prevažne v januári(Tužina), v apríli na hornej časti Nitry a v júni na Radošinke. Ich hodnoty neprekročili 1-ročný prietok. Na Nitre v Nitrianskej Strede zaznamenaný maximálny kulminačný prietok dosiahol významnosť 2 až 5-ročného prietoku..
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch júl, august a september, pohybovali sa v rozpätí Q330d až Q364d. Na hornej Nitre, Tužine, Chvojnici, Nitrici, Bebrave a Radošínke bol zaznamenaný priemerný denný prietok menší ako Q364d.

Povodie Hrona
Priemerné ročné prietoky dosahovali na hlavnom toku Hrona iba 45 až 50 % dlhodobých hodnôt, na prítokoch 40 až 65 %.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa väčšinou vyskytli v máji a apríli, s výnimkou dolného Hrona a prítokov v tejto oblasti, kde sa vyskytli už v marci. Na hlavnom toku dosahovali 50 až 65 %, na prítokoch 40-70 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.
Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané hlavne v septembri. Na hlavnom toku dosiahli 35 až 40% príslušných dlhodobých hodnôt, na prítokoch 20 až 75 %. Výrazný deficit zrážok v jarných a letných mesiacoch spôsobil, že v mnohých staniciach s dlhodobým pozorovaním boli vyhodnotené najnižšie priemerné mesačné prietoky od začiatku pozorovania (Brezno - Hron júl, august, Hronec – Čierny Hron september, Mýto p. Ďumbierom – Štiavnička, Dolná Lehota – Vajskovský potok, Banská Bystrica – Hron august, september, Brehy – Hron-august).
Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli v máji v povodí nad zaústením Bystrice do Hrona, v ostatnej časti povodia v januári, s výnimkou tokov, ktoré boli zasiahnuté intenzívnymi dažďami v júni alebo v júli (horná časť povodia Čierneho Hrona, horná časť povodia Slatiny). Ich hodnoty boli nižšie ako 1-ročné prietoky.
Minimálne priemerné denné prietoky sa na hlavnom toku (okrem Brezna) vyskytli v decembri. Na prítokoch sa vyskytovali v mesiacoch júl až október a december. Ich hodnoty boli väčšinou nižšie ako Q364d, na niektorých tokoch dosiahli Q355d , resp. Q364d.

Povodie Ipľa
Priemerné ročné prietoky dosahovali iba 30 až 50 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v marci a dosiahli 40 až 75 % dlhodobých mesačných hodnôt.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali väčšinou v septembri, na Krupinici v júni a na dolnom Ipli (Vyškovce n. Ipľom a Sazdice) v júli. Ich hodnoty dosahovali 10 až 40 % príslušných Qma. Priemerné júnové prietoky na Litave v Plášťovciach dosiahli len 6 %, na Krupinici v Plášťovciach sú najnižšie za celé obdobie pozorovania - 9 % dlhodobých mesačných hodnôt Qma (6.1931-80).
Maximálne kulminačné prietoky sa väčšinou vyskytli v marci, na Krupinici a Štiavnici v januári. Hodnoty nedosiahli ani 1-ročné prietoky.
Minimálne denné prietoky boli väčšinou v júli až septembri s hodnotami Q330d - Q364d. Nižšie ako Q364d boli zaznamenané na Tisovníku, Starej rieke, Litave, Krupinici a Búri.

Povodie Slanej
Priemerné ročné prietoky dosahovali iba 35 až 45 % Qa.. Na Slanej, ktorá je ovplyvnená prevodom vody z VN Palcmanská Maša z povodia Hornád, priemerné ročné prietoky dosahovali 45 až 65 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v apríli, na niektorých prítokoch Slanej a v povodí dolnej Rimavy už v marci. Na hlavnom toku dosiahli 60 až 80 %, na prítokoch 45 až 70 % dlhodobých mesačných hodnôt.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa väčšinou vyskytli v septembri, na niektorých tokoch v júli, auguste a októbri. Na Slanej dosiahli 35 až 60 % príslušných dlhodobých hodnôt, jej prítokoch 15 až 30 %, na Turci v Behynciach v septembri len 7 %. V povodí Rimavy boli hodnoty 30 až 45 %, na prítoku Blh v Rimavskej Seči v júli iba 7 %.
Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli vo väčšine staníc v apríli, na dolnej Rimave a jej prítokoch v marci, na niektorých tokoch vplyvom búrkovej činnosti v júli. Hodnoty uvedených kulminačných prietokov nedosiahli ani 1-ročné prietoky. Iba na Zdychave v Revúcej bol v júli prekročený 2-ročný prietok a na Blhu v Rimavskej Seči bol dosiahnutý 1-ročný prietok.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli v mesiacoch júl až október. Ich hodnoty boli väčšinou nižšie ako Q364d, iba ojedinele na niektorých tokoch dosiahli Q355d, resp. Q364d.

Povodie Bodvy
Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali rozpätie 15 až 40 % dlhodobého priemeru.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých vodomerných staniciach vyskytli v apríli a ich relatívne hodnoty dosahovali 40 až 75% Qma-4/1931-80.
Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané na Bodve a Ide v mesiaci september, na Turni v mesiaci august, s relatívnymi hodnotami 4 % až 30 % Qma-8,9/1931-80.
Obdobím výskytu maximálnych kulminačných prietokov bol mesiac apríl. Hodnoty kulminácií nedosiahli významnosť ani 1-ročného prietoku.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli na Bodve a Ide v septembri, na Turni v auguste. Na všetkých tokoch bol minimálny priemerný denný prietok menší ako Q364d.

Povodie Hornádu
Hodnoty priemerných ročných prietokov sa v povodí pohybovali v rozpätí 35 % až 55 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali na Hornáde a Hnilci v apríli a máji, na Toryse v apríli a na Olšave v marci. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 50% (Hnilec pri Jakovciach) až 115% (Torysa v Sabinove) príslušných dlhodobých hodnôt.
Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané vo februári, decembri a v auguste. Ich relatívne hodnoty dosahovali 15 až 35 % príslušných dlhodobých hodnôt.
Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol v mesiacoch marec, apríl, máj a august. Hodnoty zaznamenaných maximálnych kulminačných prietokov nedosahovali významnosť ani 1-ročného prietoku. Len na Rudňanskom potoku bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 2-ročného prietoku a na Belej v Košickej Belej bol dosiahnutý dňa 11.6.2003 prietok 10,5 m3.s-1 s významnosťou 10-ročného prietoku.
Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch s hodnotami prietokov od Q355d až Q364d. Na Hnilci, Toryse a Omši boli zaznamenané priemerné denné prietoky s hodnotami Q364d.

Povodie Bodrogu
Priemerné ročné prietoky pohybovali v rozpätí 45 až 75 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v marci a apríli a pohybovali sa v rozpätí 55 až 260 % Qma-3,4/1931-80.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli prevažne v auguste, na Topli v októbri, na Ondave v novembri a na Bodrogu v septembri. Relatívne hodnoty minimálnych priemerných mesačných prietokov sa pohybovali v rozpätí 1 až 75 % príslušných dlhodobých hodnôt. 1% príslušných dlhodobých hodnôt bolo dosiahnuté na Roňave vo vodomernej stanici Michaľany a to v mesiaci august.
Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch marec a apríl, ojedinele v októbri a novembri. Ich hodnoty nedosahovali významnosť 1- ročného prietoku. Na Laborci v Krásnom Brode, na Výrave v Jabloni a na Kamenici v Kamenici nad Cirochou bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 1-ročného prietoku.
Minimálne priemerné denné prietoky, zaznamenané prevažne v auguste, dosahovali hodnoty Q330d až Q364d.

Povodie Popradu
Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali 60 až 85 % Qa.
Maximálne priemerné mesačné prietoky, zaznamenané v máji, dosiahli hodnoty 120 až 210 % Qma-5/1931-80.
Výskyt minimálnych kulminačných prietokov bol zaznamenaný v decembri s relatívnymi hodnotami 40 až 55 % Qma-12./1931-80.
Maximálne kulminačné prietoky, zaznamenané na Poprade v marci, na Dunajci v máji, nedosahovali ani významnosť 1-ročného prietoku.
Minimálne priemerné denné prietoky dosahovali hodnoty Q330d na Dunajci v novembri a Q364d na Poprade v decembri.