Štátna monitorovacia sieť 2003

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy monitorovania 2003

Kvalita povrchovej vody na Slovensku bola v roku 2003 sledovaná v 174 základných a 3 zvláštnych miestach odberov, z ktorých bolo 27 miest hraničných. Na základe spolupráce medzi Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskom týkajúcej sa monitorovania hraničných tokov sa v roku 2003 na návrh Komisie hraničných vôd nesledovali tieto odberové miesta: Dunaj-Wolfsthal, Dunaj-Hrušov, Odpadový kanál-Sap a Ipeľ-Kalonda.

Sledovaná dĺžka tokov v roku 2003 predstavuje 4 890,6 km, čo tvorí 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú zahrnuté. Kvalita povrchovej vody bola hodnotená na dĺžke 3 340,65 km, t.j. 13,5 % z celkovej dĺžky.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 757221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.
 

Počet sledovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2003
Povodie Počet miest odberu Hodnotená dlžka tokov Sledovaná dlžka tokov
Základné Zvláštne [km] [km]
Povodie Moravy 14 - 223,95 336,0
Povodie Dunaja 11 - 173,0 173,0
Povodie Malého Dunaja 8 - 199,5 237,3
Povodie Váhu 27 3 617,1 896,8
Povodie Nitry 13 - 255,7 401,4
Povodie Hrona 17 - 362,2 489,2
Povodie Ipľa 12 - 231,4 432,5
Povodie Slanej 8 - 160,6 254,9
Povodie Bodvy 4 - 71,6 127,4
Povodie Hornádu 20 - 363,1 564,6
Povodie Bodrogu 32 - 533,8 812,8
Povodie Tisy 2 - 5,2 5,2
Povodie Popradu 5 - 129,0 142,6
Povodie Dunajca 1 - 14,5 16,9
Slovensko spolu 174 3 3 340,65 4 890,6


Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2003

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2003
 

Odbery vzoriek sa vykonávajú podľa platných technických noriem. Počet sledovaných ukazovateľov sa v jednotlivých miestach odberov v rokoch 2002-2003 pohyboval v rozmedzí 28-123. Vo všetkých miestach odberov boli sledované A, B, C, D a E skupiny ukazovateľov, vo vybraných miestach aj F a H skupiny ukazovateľov. Ukazovatele, ktoré zaraďujeme do základnej skupiny, sú sledované v mesačných intervaloch vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplňujúcich ukazovateľov je určovaný podľa cieľov monitoringu v jednotlivých miestach odberov. Ťažké kovy sa sledujú 4-12 krát ročne, chlorofyl „a“ počas vegetačného obdobia, pesticídy 2-6 krát ročne, atď.

Hodnotenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje podľa STN 75 7221 porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v zozname ukazovateľov.

Povrchové vody sú  zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda