Verejne prístupné informácie 2019

Tabuľkové prílohy za rok 2019

 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č.269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z.  v miestach monitorovaných v roku 2019 (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad)
Čiastkové povodie Dunaja: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C
 • Príloha 2: 
  Prehľad počtu monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v medzinárodných povodiach Dunaja a Visly a v čiastkových povodiach
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu (S) / nesúladu (N) kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2019 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v čiastkových povodiach tokov
  časť A, D, E
  časť B, C (RP)
  - časť B, C (NPK)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. podľa čiastkových povodí a pre jednotlivé monitorované miesta

Mapové prílohy za rok 2019

 • Mapa 1: 
  Hodnotené miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2019
 • Mapa 2:
  Nesúlad s požiadavkami prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v časti A - Ukazovatele kvality povrchovej vody (všeobecné ukazovatele) 
 • Mapa 3:
  Nesúlad s požiadavkami prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v časti B - Ukazovatele kvality povrchovej vody (nesyntetické látky) a Prílohy č. 1 k NV SR č. 167/2015 Z.z.
 • Mapa 4:
  Nesúlad s požiadavkami prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v časti C - Ukazovatele kvality povrchovej vody (syntetické látky) a Prílohy č. 1 k NV SR č. 167/2015 Z.z.
 • Mapa 5:
  Nesúlad s požiadavkami prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v časti E - Ukazovatele kvality povrchovej vody (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)