Štátna monitorovacia sieť 2014

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2014

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2014 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..

 

V roku 2014 bolo monitorovaných 254 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2014“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.

 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2014
Čiastkové povodie Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné                             aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy   4 21 25
Povodie Dunaja   3 13 16
Povodie Váhu 2 19 66 87
Povodie Hrona 4 9 14 27
Povodie Ipľa 2 6 11 19
Povodie Slanej 2 5 7 14
Povodie Bodrogu   1 42 43
Povodie Hornádu   1 11 12
Povodie Bodvy     6 6
Povodie Dunajca a Popradu     5 5
Spolu 10 48 196 254
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2014

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2014

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2014