Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody

    
 
Názov projektu:                         Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody

Kód projektu v ITMS 2014+:     310011P406

Operačný program:                    Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva:                                         8. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná
                                                   na monitorovanie a hodnotenie vôd

Kód výzvy:                                  OPKZP-PO1-SC123-2015-8      
                                
Spolufinancovaný fondom:         Kohézny fond

Celková výška NFP:                     9 625 465,82 EUR

Prioritná os:                                1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                                    environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:                           1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého
                                                    stavu podzemných a povrchových vôd

Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva, režimu a kvality podzemnej vody  a kvantity povrchovej vody činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska. Základom správneho, presného a objektívneho vyhodnotenia stavu vôd v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES a Zákona o vodách 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú presné údaje o povrchových a podzemných vodách  namerané v teréne, ktoré sú  získané na odpovedajúcich lokalitách a na technicky vyhovujúcich objektoch štátnej hydrologickej siete vôd SHMÚ v zmysle zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Technické parametre  monitorovacích objektov a celý proces monitorovania podzemnej  a povrchovej  vody  musia eliminovať na maximálnu možnú mieru nepresnosť meraní všetkých požadovaných ukazovateľov. Zároveň v oblasti monitorovania podzemných vôd, zabudovanie monitorovacích  vrtov musí umožňovať ich flexibilné využitie, ako pre meranie kvantity, tak aj pre meranie kvalitatívnych ukazovateľov podzemnej vody.

Kvalitné merania v objektoch štátnej hydrologickej siete vôd majú nesporne aj významný ekonomický aspekt. Namerané a zhodnotené údaje z monitorovacích objektov, v rámci základného a prevádzkového monitorovania, tvoria vstupné údaje pre hodnotenie stavu vôd a hodnotenie povodňového rizika, ale hlavne sú podkladom pre nastavenie efektívnych a optimálnych opatrení na zlepšenie ich stavu, resp. zníženia dopadov povodní. Nesprávne alebo nepresné  vstupné údaje môžu významne negatívne ovplyvniť rozsah nastavených opatrení a ich finančný aspekt.

Proces monitorovania vôd  v objektoch štátnej hydrologickej siete je vykonávaný plne v súlade  s Rámcovým programom monitorovania stavu vôd na roky 2016 - 2021 schváleným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) a v roku 2018 aj v súlade so schváleným Programom monitorovania na rok 2018.

Cieľom projektu je skvalitnenie procesu monitorovania podzemných a povrchových vôd na území Slovenska, zamerané primárne na výrazné zlepšenie technického stavu merných objektov vôd (zamerané na 505 objektov podzemných vôd štátnej hydrologickej siete, t.j. na 1/3 objektov podzemných vôd Slovenska a na 169 objektov povrchových vôd štátnej hydrologickej siete, t.j. na viac ako 1/3 vodomerných staníc Slovenska). Projekt  po realizácii zabezpečí okrem významného zlepšenia technického stavu merných objektov štátnej hydrologickej siete a ich hydraulických parametrov, aj zabudovanie všetkých rekonštruovaných merných objektov podzemných vôd - sond (ktoré budú súčasťou rekonštrukcie) tak, aby bolo možné na nich vykonávať monitorovanie kvality podzemných vôd odpovedajúce príslušným normám.

Projekt zároveň zabezpečí doplnenie monitorovacích miest pre monitorovanie množstva a kvality podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch podzemných vôd (doteraz nedostatočne pokrytých  v rámci Programu monitorovania) v súlade s požiadavkami Smernice 2000/60/EK implementovaných do národnej legislatívy. Projekt zároveň skvalitní vstupné údaje z monitorovania stavu vôd zo štátnej hydrologickej siete pre hodnotenia množstva a režimu podzemných a povrchových vôd a spĺňajúce kritériá medzinárodnej výmeny údajov, vrátane monitorovania sucha v zmysle Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody (H2ODNOTA JE VODA). Projekt zvýši presnosť nameraných údajov pre nadstavbové  hodnotenia, napr. pre hodnotenie krátkodobých a dlhodobých trendov režimu podzemných a povrchových vôd, pre hodnotenie stavu útvarov podzemných a povrchových vôd,  pre spracovanie Vodných plánov Slovenska a pre cielenejšie a ekonomicky efektívnejšie návrhy opatrení v oblasti na zabezpečenie dobrého stavu vôd a  efektívneho a udržateľného hospodárenia s vodou.

Projekt  po realizácii zabezpečí dlhodobú homogenitu pozorovacích radov na stabilnej a právne vysporiadanej štátnej hydrologickej sieti podzemných a povrchových vôd, čo predstavuje  kľúčový aspekt  pre zabezpečenie a udržanie dlhodobej prevádzky štátnej hydrologickej siete na Slovensku.
Merateľným ukazovateľom projektu je celkový počet novovybudovaných, zrekonštruovaných a obnovených monitorovacích objektov podzemnej a povrchovej vody a celkový počet monitorovaných vodných útvarov podzemnej a povrchovej vody.

Projekt nadväzuje na proces komplexnej modernizácie a obnovy pozorovacích objektov podzemnej vody a skvalitnenie výkonu monitorovania podzemnej vody SHMÚ (ITMS 24110110161) z roku 2014.

Dátum začiatku aktivít projektu:              09/2019

Dátum ukončenia aktivít projektu:           03/2023