Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd

 Logo OP Kvalita ŽP           Logo EÚ   Logo MŽP

Názov projektu:                        Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd
Číslo projektu ITMS:                 310011G197
Operačný program:                  Kvalita životného prostredia
Výzva:                                      OPKZP-PO1-SC123-2015-8
                                                 8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
                                                 zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

Zameranie projektu:                 Dopytovo orientovaný projekt
Fond:                                        Kohézny fond
Zazmluvnená výška NFP:        6 842 945,70 EUR
Prioritná os:                              Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                                 environmentálnej infraštruktúry  
Opatrenie:                                Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu
                                                 dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 

SHMÚ zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva a režimu povrchových vôd činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska zamerané na monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd, ktorým plní Program monitorovania vôd. Namerané a zhodnotené údaje z vodomerných staníc štátnej hydrologickej siete v rámci základného monitorovania povrchových vôd tvoria údaje pre hodnotenie stavu povrchových vôd v útvaroch povrchových vôd v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES, ktoré sú ďalej podkladom pre nastavenie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, pre následné posúdenie účinnosti schválených opatrení Vodného plánu Slovenska a nastavenie cieľov nasledujúceho plánovacieho obdobia v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu povrchových vôd ako aj požiadavky Zákona o ochrane pred povodňami 7/2010 Z. z..

Proces monitorovania povrchových vôd vo vodomerných staniciach štátnej hydrologickej siete je plne v súlade s Rámcovým programom monitorovania stavu vôd na  roky 2016 - 2021 schváleným MŽP SR.

Projekt je plynulým pokračovaním nastavených činností v súlade so schváleným Programom monitorovania 2016 – 2020, resp. s jeho ročnými aktualizáciami. Projekt zahŕňa základné monitorovanie množstva a režimu povrchových vôd vrátane ročného vyhodnotenia množstva a režimu povrchových vôd prostredníctvom každoročných výstupov. Predstavuje technické zabezpečenie a zlepšenie monitorovacieho procesu povrchových vôd, skvalitnenie operatívnosti a automatizáciu merania, zvýšenie presnosti nameraných údajov a hodnotenia stavu povrchových vôd spĺňajúcich kritériá medzinárodnej výmeny údajov.


Dátum začiatku aktivít projektu:          december 2016
Dátum ukončenia aktivít projektu:       december 2021