Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť meteorologických rádiolokátorov SR

Do uvedeného subsystému je včlenená samostatná sieť meteorologických rádiolokátorov a systém na detekciu atmosférických výbojov.

Ciele monitorovacieho subsystému


Cieľom siete meteorologických rádiolokátorov je pre meranie plošného aj vertikálneho rozloženia oblačnosti a zrážok nad územím SR.

Cieľom systému na detekciu atmosférických výbojov je predovšetkým zisťovanie výskytu bleskov nad územím SR.

Namerané údaje zo siete meteorologických rádiolokátorov sa ukladajú na dátové pásky na prijímacej stanici vo forme súborov obsahujúcich nespracované rádiolokačné údaje, ako aj spracované produkty popísané vyššie vo forme dátových aj grafických obrazových súborov. Základnou archívnou jednotkou je jeden deň, ktorý pri bezporuchovom chode rádiolokátora obsahuje minimálne 24 meraní (jedno meranie každú hodinu) a maximálne 96 meraní (jedno meranie každých 15 minút). Časová hustota meraní je voliteľná a nastavuje sa podľa meteorologickej situácie. Prenos dát na telekomunikačný počítač sa uskutočňuje cez ftp a z neho sa rádiolokačná informácia distribuuje užívateľom.

Namerané údaje zo systému na detekciu atmosférických výbojov na archívny server, kde sú prístupné pre operatívnu prevádzku pre predpovednú a klimatickú službu SHMÚ