Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Sieť meteorologických rádiolokátorov SR

Metainformácie o databáze


Archívne údaje pozostávajú z produktov prevažne vo forme rastrových obrázkov a vo forme binárnych dát (objemové dáta z rádiolokátora, rádiolokačné údaje zo siete CERAD, údaje zo systému na detekciu a lokalizáciu atmosférických výbojov SAFIR).Tieto sú uložené mimo prostredie KMIS.