Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Sieť meteorologických rádiolokátorov SR

MONITOROVACIA SIEŤ

Sieť meteorologických radarov pozostáva:

  • z rádiolokátora DSWR92C, ktorý meria rádiolokačnú odrazivosť a súčasne radiálne rýchlosti vetra pomocou dopplerovského módu. Je umiestnený na Malom Javorníku. Jeho softvér umožňuje prípravu základných produktov rádiolokačná odrazivosť, intenzita zrážok a horná hranica rádioecha ako aj viacerých meteorologických produktov, napr. sledovanie pohybu a vývoja búrkových oblakov a extrapolácia ich polohy s predstihom 30 minút, úhrny zrážok za časové intervaly 1, 3, 6, 18, 24 hodín, vertikálne profily smeru a rýchlosti vetra a ďalšie.
  • z dualpolarizačného radaru RDR250-GC umiestneného na Kojšovskej holi. V operatívnej prevádzke je od roku 2005 a patrí k najmodernejším radarom. Dodaný software umožňuje z údajov tohto rádiolokátora spracovanie celopriestorových meraní a prípravu celej škály produktov.


Údaje oboch rádiolokátorov sa používajú buď samostatne alebo vo forme zlúčených rádiolokačných produktov. Preto sa spracované údaje z oboch rádiolokátorov zbierajú bezprostredne po ich nameraní na pracovisku ODM Malý Javorník, aby sa zlúčili do spoločnej mapy. V zlučovacom procese sa zostavujú údaje z rovnakých termínov merania do spoločnej mapy rádiolokačnej odrazivosti, hornej hranice oblačnosti a intenzít zrážok. Mapa intenzít zrážok je ďalej súčasťou stredoeurópskej zlúčenej rádiolokačnej mapy CERAD. Priestorové rozlíšenie produktov jednotlivých rádiolokátorov je 1 km, rozlíšenie zlúčenej rádiolokačnej mapy je 1 km, časové rozlíšenie závisí od frekvencie meraní. Rádiolokátor DWSR92C meria každých 15 minút, rádiolokátor RDR250-GC každých 7,5 minúty.

Merané veličiny v sieti meteorologických rádiolokátorov

Názov meranej veličiny

Značka veličiny

Meracia metóda

Priestorová orientácia

Frekvencia merania

rádiolokačná odrazivosť vysielaného elektromagnetického žiarenia

Z [dBZ]

detekcia rozptýleného elektromagnetického žiarenia vysielaného rádiolokátorom

plošné meranie

Každých 7,5 alebo 15 minút

radiálna rýchlosť pohybujúceho sa meteorologického cieľa

V [m/s]

detekcia zmeny fázy signálu odrazeného od pohybujúceho sa cieľa

plošné meranie

Každých 7,5 alebo 15 minút

Odvodené veličiny

Názov meranej veličiny

Značka veličiny

Meracia metóda

Priestorová orientácia

Frekvencia merania

Intenzita zrážok

R [mm/h]

štatistická metóda založená na rozložení počtu kvapiek podľa ich

plošné meranie

Každých 7,5 alebo 15 minút

Úhrn zrážok

U [mm]

časová integrácia jednotlivých meraní

plošné meranie

1, 3, 6 a 24 hodín

 

Systém na detekciu atmosférických výbojov pozostáva:

K správnej činnosti zariadenia a interpretácii údajov sú potrebné minimálne tri senzory na meranie atmosférických výbojov. Umiestnené sú na Malom Javorníku, kde sa nachádza aj spracovateľský terminál, v Lučenci a v Milhostove. Z nameraných údajov sa rozlišujú dva druhy atmosférických výbojov a to oblak - oblak a oblak - zem s presnou polohou a časovým údajom výskytu. Meranie sa vykonáva nepretržite. V rámci dohody je zabezpečená medzinárodná bilaterálna výmena údajov o atmosférických výbojoch s Maďarskou republikou.

Merané veličiny detekcie atmosferických výbojov

Názov meranej veličiny

Značka veličiny

Meracia metóda

Priestorová orientácia

Frekvencia merania

1.elektromagnetické vlnenie z výbojov v atmosfére

 

detekcia elektromagnetického vlnenia z a tmosférických výbojov , výpočet polohy týchto výbojov, určenie času a dĺžky ich trvania

plošné meranie

nepretržite

2. zmena fázy dopadajúceho elektromagnetického vlnenia na jednotlivé dipóly antény