Adaptácie na klimatickú zmenu

Logo EU          Logo OP ŽP         Logo SHMÚ

Projekt: Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch

Tento projekt navrhlo a financovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu OPŽP-PO3-08-5 ITMS 24130120015.

Implementačná inštitúcia:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Spolupracujúce organizácie:
EFRA Zvolen, EMPA Bratislava

Projekt bol realizovaný v rokoch 2009-2011, financovaný z fondov EÚ. Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo priniesť integrujúci materiál, ktorý by komplexnejšie zohľadňoval dôsledky dopadov klimatickej zmeny v najdôležitejších sektoroch z hľadiska prírodných a spoločenských potrieb. Projekt sa zaoberal dôsledkom klimatických zmien na 8 sektorov, navrhol možné adaptačné opatrenia a priniesol ich ekonomické hodnotenie.
Záverečná správa je rozdelená na dve časti, a to sumár s opisom projektu vrátane kumulatívneho zoznamu dosiahnutých výsledkov a odporúčaní a záverečnú technickú správu obsahujúcu metodiky hodnotení, hodnotenia a projekcie klímy, hodnotenia daného stavu v jednotlivých sektoroch a detailné výsledky vztiahnuté na projekcie klímy.