Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Názov projektu:
Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Akronym projektu: DETECTIVES

Číslo projektu: APVV-20-0374


Ciele projektu:
Rôznorodé fyzicko-geografické podmienky na Slovensku spôsobujú regionálne odlišný režim odtoku riek, ktorý je v poslednom období ovplyvňovaný premenlivosťou klímy i zmenami sociálno – ekonomických faktorov. Preto vedeckým cieľom projektu je vyvinúť a aplikovať súbor rôznych metód na detekciu a identifikáciu zmien v hydrologickom režime a teplotnom režime vody v riekach.
  1. Prvým vedeckým cieľom je vyvinúť súbor nových postupov k detekcii a identifikácii zdrojov zmien hydrologického režimu tokov (v ročnom, mesačnom a dennom časovom kroku). Vyvinuté metódy budú využívať nové typy metrík predstavujúcich štrukturálne zmeny v časových radoch, ktoré môžu zohľadňovať nelinearity a komplexné zmeny štruktúry nelineárnych závislostí medzi meteorologickými a hydrologickými premennými.
  2. Druhým cieľom projektu je regionálne využitie týchto vedeckých východísk na identifikáciu aktuálnych zmien v hydrologickom režime meraných hydrologických časových radov a radov získaných simuláciou zrážkovo-odtokových modelov vo vybraných pilotných povodiach Slovenska, a obohatiť tak poznatky o prebiehajúcich zmenách v hydrologických procesoch.
  3. Tretím cieľom je zlepšiť presnosť regionálne akceptovaných a overených zrážkovo-odtokových modelov znížením neistôt ako v inštrumentálnom období, tak i v podmienkach rôznych scenárov klimatickej zmeny a variability.
  4. Štvrtým cieľom je navrhnúť nové scenáre zmeny klímy vo vyššom rozlíšení GCM a RCM, ktoré na rozdiel od doteraz používaných scenárov umožnia vyhodnotiť neistoty vyplývajúce z výberu modelov a rôznych emisných scenárov. Budú sa hľadať vhodné regionálne metódy downscalingu, ktoré nahradia metódy používané v minulosti.
  5. Piatym zámerom je pripraviť hydrologické prognózy (aj s odhadom neistoty) na základe nových modelov a scenárov a prispieť tak k hodnoteniu dopadov klimatickej zmeny na Slovensku.
Začiatok riešenia projektu: 01.07.2021
Koniec riešenia projektu: 30.06.2025
 
Hlavný riešiteľ projektu:
Ústav hydrológie SAV
 
Partneri projektu:
STU – Stavebná fakulta
UK v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
SHMÚ