Projekt Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO)

Projekt: Obnova a modernizácia NMSKO


Acronym projektu:            
Obnova a modernizácia NMSKO

Číslo projektu:                  
24130120112

Operačný program:          
Životné prostredie

Spolufinancovaný fond:    
ERDF

Prioritná os:                      
Prioritná os 3
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
  
Opatrenie:                       
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Rámec projektu: 
Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete (NMSKO) je integrovaný hierarchický systém inštalovania nových monitorovacích zariadení, kontajnerov, spracovania, informovania širokej verejnosti o aktuálnych nameraných koncentráciách jednotlivých znečisťujúcich látok v súlade s Vyhláškou 442/2013 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 2. decembra 2013, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  a reportovania údajov do Európskej komisie v zmysle požiadaviek smerníc EÚ (smernice č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a smernica č. 2008/50/ES o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe), vrátane rozšírenia  akreditácie NMSKO v zmysle ISO 17025 z programu OPŽP prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy zaradených do III. skupiny aktivít: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania imisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ a zároveň zjednotenia systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy SHMÚ

Ciele projektu: 
Obsahom projektu je zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok a výkonnostných parametrov monitorovacích zariadení pre zabezpečenie podmienok QA/QC požadovaných v akreditačnom konaní v zmysle normy EN ISO/EBC 17025:2005 a zabezpečenie Národnej monitorovacej siete Kvality ovzdušia v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.

Dátum začiatku:               
september 2013

Dátum ukončenia:            
december 2015
 
Logo