Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

                    
 
 
Názov projektu: 
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Číslo projektu ITMS: 
310011P377

Operačný program: 
Kvalita životného prostredia

Výzva: 
OPKZP-PO1-SC141-2017-25
25. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Zameranie projektu: 
Dopytovo orientovaný projekt

Fond: 
Kohézny fond

Zazmluvnená výška NFP:
20 446 964,22 EUR

Prioritná os:
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  
Špecifický cieľ:
Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
                               
Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia v mestách a priemyselných oblastiach Slovenska od roku 1969. Monitorovaním znečistenia ovzdušia sa v rámci SHMÚ zaoberá Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (ďalej len „NMSKO“). Do NMSKO patria mestské, predmestské ako aj vidiecke stanice. Manuálne stanice sa postupom času nahrádzali automatickými monitorovacími stanicami, ktoré zabezpečujú kontinuálne monitorovanie znečistenia a umožňujú tak získať obraz o časovom chode a extrémoch krátkodobých koncentrácií a zároveň skracujú čas od odberu vzorky do zverejnenia výsledkov nameraných koncentrácií znečisťujúcich látok vonkajšieho ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 296/2017 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z.z., zákona č. 293/2017 Z.z v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Na týchto staniciach sa kontinuálne monitorujú základné znečisťujúce látky (SO2, NO2, NOx, O3, CO, BTX, Hg, PM10 a PM2,5) a zabezpečujú sa manuálne odbery pre ťažké kovy (Pb, As, Ni, Cd) a benzo(a)pyrén. Stanice NMSKO monitorujú úroveň znečistenia ovzdušia najmä s ohľadom na ochranu ľudského zdravia. Okrem kontinuálneho automatického monitoringu úrovne znečistenia ovzdušia, SHMÚ zabezpečuje aj indikatívne merania znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší. Pre zabezpečenie zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality je potrebné, aby znečisťujúce látky, ktoré majú stanovenú limitnú hodnotu, boli merané v požadovanom rozsahu a kvalite.
 
Cieľom projektu je dokončenie obnovy NMSKO. Projekt nadväzuje na projekty podporené z OP ŽP v programovom období 2007 – 2013: Systémové a technické zabezpečenie Laboratórií SHMÚ vo vzťahu k monitorovaniu kvality ovzdušia (ITMS 24130120003) a Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) (ITMS 24130120112). V rámci projektu sa opotrebovaná prístrojová technika NMSKO postupne obnoví, čo umožní lepšie dosiahnutie požadovanej výťažnosti a kvality údajov. V existujúcich automatických monitorovacích staniciach (AMS) sa vymenia opotrebované monitorovacie a vzorkovacie zariadenia za nové, skvalitnia sa prístroje na meranie prachových častíc. NMSKO sa rozšíri o ďalších 14 AMS oproti súčasným 38 staniciam, ktoré budú lokalizované na doteraz monitoringom nepokrytých lokalitách Slovenska. Projektom sa rozšíri oblasť monitorovania a informovania verejnosti o úrovni znečistenia ovzdušia nielen o stacionárne stanice ale aj o mobilné stanice, ktoré vybavením simulujú stacionárne a umožnia kombinovať monitorovacie vybavenie v zmysle požiadaviek. Mobilné stanice budú zároveň slúžiť ako pohotovostné monitorovacie zariadenia v prípade havárii chemického alebo prašného charakteru. Kontinuálny analyzátor ťažkých kovov skráti čas informovania o ich koncentráciách v ovzduší aspoň na jednom odberovom mieste. Projekt je smerovaný aj do odbornej podpory NMSKO, ktorú svojimi činnosťami zabezpečujú Kalibračné a Skúšobné laboratórium SHMÚ.

Realizáciou projektu a skvalitnením NMSKO bude široká verejnosť lepšie informovaná o úrovní znečistenia prostredníctvom stacionárnych AMS v zmysle zákona č. 293/2017 Z.z v znení neskorších prepisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z.. Realizácia plánovaných aktivít tiež prispeje skvalitneniu informovania širokej verejnosti o úrovni znečistenia SR a  k odstráneniu nepriaznivého stavu v oblasti plnenia požiadaviek na zabezpečenie „Cieľov v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia a cieľov spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia“ v zmysle platnej legislatívy pre monitorovacie stanice NMSKO.
 

Dátum začiatku aktivít projektu:
november 2017

Dátum ukončenia aktivít projektu: 
december 2022