Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Názov projektu:                  
ZLEPŠENIE ÚROVNE NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

Číslo projektu ITMS:           
310011Q248

Operačný program:             
Kvalita životného prostredia

Výzva:                                   
OPKZP-PO1-SC141-2017-25
25. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Zameranie projektu:           
Dopytovo orientovaný projekt

Fond:                                    
Kohézny fond

Prioritná os:                         
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:
1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných  areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

Špecifický cieľ:
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Zazmluvnená výška NFP:   
1 292 216,48 EUR
 
Cieľom projektu je zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (NRZ) vytvorením reprezentatívneho komunikačného a informačného systému podľa platných národných a európskych legislatívnych požiadaviek, s mapovou a grafickou podporou a sprístupnením on-line verejnosti.
Register má zabezpečovať zber, spracovanie, validáciu a prezentáciu údajov oznamovaných prevádzkovateľmi SR a spĺňať požiadavky na reportovanie údajov do Európskej komisie a informovanie verejnosti.
Informačný systém zabezpečí prepojenie databázy s relevantnými databázami SHMÚ, SIŽP a SAŽP, týkajúce sa problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) a znečistenia z priemyslu.
Vytvorenie GIS aplikácie (mapový spôsob zobrazovania dát) umožní prehľadný prístup a zobrazovanie údajov verejnosti, ako aj jednotlivým odborným inštitúciám.
Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie internetovej aplikácie pre prevádzkovateľov SR (vrátane možnosti elektronického importu ročných oznamovaných údajov), pre potreby orgánov štátnej správy a pre verejnosť.
 
Merateľné ukazovatele projektu budú predstavovať 3 nové aplikované moduly Národného registra znečisťovania:
  1. informačný systém NRZ
  2. webový portál IS NRZ
  3. mapové zobrazenie IS NRZ
 
Miestom realizácie bude Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.
 
Dátum začiatku aktivít projektu:        
november 2017

Dátum ukončenia aktivít projektu:    
máj 2022