Projekt CARPATCLIM – Klíma karpatského regiónu

Súhrn:

Cieľom tejto európskej spolupráce je podrobný výskum priestorového a časového meradla klímy Karpatského oblúka, vrátane Panónskej nížiny, Sedmohradska ako aj niektorých susediacich území pomocou jednotných, resp. porovnateľných metód. Predmetné územie sa nachádza medzi zemepisnými šírkami 50° N a 44° N a dĺžkami 17° E a 27° E. Výsledná klimatografia a digitálny atlas klímy tvoria základ pre analýzy regionálnej variability klímy ako aj pre aplikovanú klimatológiu. Príkladom takéhoto využitia je napríklad analýza období sucha ako podklad pre stanovenie jeho rizika.

Ciele projektu:
  • Zdokonalenie využitia homogénnych a priestorovo reprezentatívnych časových radov klimatických premenných pomocou jednotných postupov dopĺňania chýbajúcich údajov, kontroly kvality a homogenizácie.
  • Zabezpečenie harmonizácie údajov v jednotlivých krajinách karpatského regiónu aplikovaním procedúry cezhranične harmonizovaných gridových súborov klimatických premenných.
  • Vývoj digitálneho klimatického atlasu pozostávajúceho z gridových máp klimatických premenných a odvodených indikátorov za obdobie 1961 -2010 ako podkladu pre analýzy klímy a štúdie príbuzných vedných odborov ako hydrológie, agrometeorológie a podobne.
Začiatok projektu:

01/2011

Koniec projektu:

12/2013

Projektoví partneri:
Financovanie:

Joint Research Centre, Európska komisia

Webové stránky:

http://desert.jrc.ec.europa.eu/action/php/index.php?action=view&id=550
http://www.met.hu/en/omsz/palyazatok_projektek/carpatclim/

Kontakt:

pavel.stastny@shmu.sk