Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice

Názov projektu:                            
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice

Kód projektu v ITMS 2014+:        
310041X103

Operačný program:                       
Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva:                                             
48. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy:                                     
OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Spolufinancovaný fondom:            
Európsky fond regionálneho rozvoja

Celková výška NFP:                       
495 547,52 EUR

Prioritná os:                                   
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                             
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) bol zriadený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR č.8/OS/8/1969 s účinnosťou od 1.januára 1969. Zo Zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších predpisov  je SHMÚ prevádzkovateľom štátnej meteorologickej siete, ktorej súčasťou je aj pracovisko SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach. Administratívna budova Jaslovské Bohunice (k. ú. Bohunice), ktorej vlastníkom je Slovenská republika, správcom budovy je SHMÚ, poskytuje údaje pre potreby klimatológie, hydrológie, ochrany životného prostredia a monitoring šírenia exhalátov v atmosfére spolu s vypracovávaním modelov šírenia účinkov rádioaktívnych exhalátov v okolí jadrových zariadení.

V roku 2017 bola budova predmetom čiastkového energetického auditu (ďalej len „EA“), ktorým bola kategorizovaná do energetickej triedy A1 a zároveň boli navrhnuté konkrétne opatrenia, aby bolo možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Záverečná správa z EA slúžila ako jeden z podkladov pre projektanta, úlohou ktorého bolo detailne zmapovať aktuálny stav a pripraviť realizačnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy, tak aby bola dosiahnutá energetická trieda A1. V rámci realizácie projektu je navrhnuté aj dobudovanie bezbariérového vstupu do budovy.

Hlavným cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy meteorologickej stanice. Tento cieľ bude naplnený na základe opatrení navrhnutých v energetickom audite budovy a následne v projektovej dokumentácii. Po realizácii týchto opatrení dôjde k významnej úspore potreby energie na vykurovanie, čo sa prejaví úsporou budúcich nákladov na prevádzku budovy. Budova bude na základe globálneho ukazovateľa – primárna energia zaradená do energetickej triedy A1, čo zodpovedá nízkoenergetickej budove.
 
 
Dátum začiatku aktivít projektu:             
07/2017
Dátum ukončenia aktivít projektu:         
07/2022

Projekt mimoriadne ukončený – neprispel k cieľom OP KŽP