Systémové a technické zabezpečenie Laboratórií SHMÚ vo vzťahu k monitorovaniu kvality ovzdušia

Kód projektu (ITMS):
24130120003
 
Operačný program:
Životné prostredie
 
Spolufinancovaný z:             
ERDF a ŠR
 
Prioritná os:
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
 
Opatrenie:
3.1 Ochrana ovzdušia
 
Miesto realizácie projektu:
Celé územie SR
 
Čas trvania projektu:           
obdobie rokov 2008-2010
 
Cieľ projektu:
Modernizácia a dovybavenie skúšobného a kalibračného laboratória SHMÚ vrátane komplexného riešenia akreditácie ich činností podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Stručný popis projektu:
Skúšobné laboratórium (SL) bude dovybavené novými a zmodernizovanými prístrojmi a zariadeniami na meranie znečisťujúcich látok v ovzduší a v zrážkach, budú zmodernizované laboratórium Atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS) a metódy indukčne viazanej plazmy s hmotnostnou spektrofotometriu a laboratórium organickej chémie. V Kalibračnom laboratóriu analyzátorov (KLA) budú zmodernizované referenčné a pracovné etalóny určené pre kalibráciu analyzátorov NO-NO2-NOX, SO2, CO a O3 NMSKO vrátane rozvodov kalibračných plynov a ostatného prístrojového zabezpečenia. KLA bude dovybavené etalónom určeným pre kalibráciu analyzátorov BTX, Štandardným referenčným fotometrom pre kalibráciu analyzátorov O3, softvérovo-hardvérovým zabezpečením kalibrácií a špeciálnym vozidlom určeným pre zabezpečovanie porovnávacích meraní. V oboch laboratóriách budú zrealizované dohľady akreditačného orgánu, reakreditácie akreditovaných a akreditácie nových činností.
Dovybavenie a modernizácia technických a ostatných súvisiacich prostriedkov potrebných pre činnosti laboratórií SK a KLA sa bude uskutočňovať v roku 2009. Počas doby realizácie projektu bude zabezpečovaný systém manažérstva kvality jednotlivých laboratórií a plnené kritériá normy EN ISO/IEC 17025:2005.