Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku

                                        

Názov projektu:
Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku

Prijímajúca krajina:  
Gruzínsko, Tbilisi

Sektorová priorita:
Ochrana vôd, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo so zameraním na prenos slovenských skúseností

Začiatok projektu:
Január 2017

Koniec projektu:
Jún 2018

Celková predpokladaná hodnota projektu:
99 725,- EUR

Dotácia z prostriedkov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu:
89 735,- EUR

Spolufinancovanie SHMÚ:
9 990,- EUR

Partnerská organizácia v krajine prijímateľa:
Národná agentúra životného prostredia (National Environmental Agency – NEA), Odbor monitoringu znečistenia životného prostredia, Tbilisi, Gruzínsko
 
Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov):
Gruzínsko, podobne ako iné krajiny v regióne Kaukazu čelí rôznym problémom a výzvam aj v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. Gruzínsko v roku 2014 podpísalo Asociačnú dohodu s EÚ a vláda dlhodobo deklaruje príklon k orientácii na EÚ a transatlantické štruktúry. Výnimkou nie je ani oblasť vodnej politiky. Napriek značnému pokroku v tejto oblasti, je stále potrebné  zlepšiť jednak právne, personálne a technické zabezpečenie v oblasti, predovšetkým ochrany dopadov klimatickej zmeny na vodné zdroje poľnohospodársku produkciu a celkový rozvoj spoločnosti. Problematika sucha je už čiastočne zahrnutá do systému krízového manažmentu, no rieši sa len okrajovo, hlavne z dôvodu nedostatku údajov z monitoringu a spôsobov hodnotenia dôsledkov sucha. Je dostatočne známe, že Gruzínsko každoročne zápasí s dôsledkami sucha v exponovaných oblastiach stredného a východného Gruzínska. Škody sa pohybujú v oblasti poľnohospodárskej produkcie okolo 450 miliónov GEL (Štatistický úrad) čo je vysoké % z HDP. V tomto smere, implementácia Smerníc EÚ vo vodnej politike umožní jednak presnú identifikáciu ohrozených oblasti a tiež prijatie nevyhnutných opatrení na zmiernenie dôsledkov sucha v Gruzínsku, hlavne tvorbu a vydávanie včasných varovaní a výstrah. K tomuto sú však tiež potrebné údaje z monitoringu ovzdušia, kvantity povrchovej  a podzemnej vody a pôdy a taktiež systém hodnotenia sucha a systém skorého varovania. NEA, partner projektu, má dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti a po implementácii výsledkov projektu sa táto jej činnosť zlepší.
Celkový cieľ projektu „Podpora demokratizačného procesu formou zdieľania transformačných a reformných skúseností SR v oblastiach ochrany vôd a vodného hospodárstva v Gruzínsku“.

Špecifické ciele projektu:
  1. Celkové zlepšenie systému monitoringu a hodnotenia sucha v podmienkach Gruzínska
  2. Návrh organizačnej štruktúry pre manažment sucha a skorého varovného systému v Gruzínsku