Projekt NEIS

Projekt: Internetizácia Národného Emisného Informačného Systému (NEIS)

Acronym projektu: 
NEIS

Číslo projektu:                  
24130120111

Operačný program:          
Životné prostredie

Spolufinancovaný fond:   
ERDF

Prioritná os:                      
Prioritná os 3
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
  
Opatrenie:                       
3.1 Ochrana ovzdušia

Rámec projektu: Národný Emisný Informačný Systém (NEIS) je integrovaný hierarchický systém zberu, validovania a reportovania údajov obsahujúci vybrané údaje z prevádzkovej evidencie cca 6300 prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Na overovaní a spracovaní údajov podľa princípu „zdola nahor so spätnou väzbou“ sa podieľa 79 pracovísk Okresných úradov - Odbor starostlivosti o ŽP, Úsek ochrany ovzdušia, pričom centrálne spracovanie a generovanie výstupných zostáv pre účely národných a medzinárodných reportov a iných špecifických požiadaviek vykonáva SHMÚ.
Ciele projektu: Obsahom projektu je rozšírenie aplikácie centrálneho databázového servera o funkciu aplikačného WEB servera pre prístup a vkladanie údajov z prevádzkovej evidencie samotnými prevádzkovateľmi zdrojov znečisťovania ovzdušia. Informačný systém NEIS bude implementáciou projektu obsahovať subsystémy: Modul pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia – NEISPZ WEB, Modul pre okresné úrady – NEIS BU, Modul pre centrálnu správu na SHMU – NEIS CU a Modul NEIS zostavy na internete. Databázy jednotlivých subsystémov budú automaticky synchronizované. Cieľom projektu je zjednodušenie a zlepšenie toku údajov v systéme NEIS pre všetky skupiny užívateľov a uvedenie systému do súladu s požiadavkami platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.

Dátum začiatku:               
december 2013

Dátum ukončenia:            
august 2015
 
Web odkaz pre NEIS PZ WEB:
https://neispz.shmu.sk/