Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov

Grantový projekt EUROSTAT:

Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov


 
Názov projektu:              
Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov

Grantová dohoda č.:        
EUROSTAT: 05122.2016.001-2016.277 (SK: 171-200-2016)

Partner projektu:             
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Výzva:                              
Financing decision - Eurostat 216; Annex2.B - Grants programming; Legal basis: Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17

Cieľová oblasť:                
05.1: Poskytovanie environmentálnych účtov a štatistiky súvisiace so zmenou klímy a jej moduly

Špecifický cieľ:                
05.1.21: Peňažné environmentálne účty;                                       
05.1.22: Fyzické environmentálne účty;

05.1 23: Zmena klímy a ďalšie prierezové činnosti

Projektové náklady:        
88 577,52 € 
                                          

Dotácia:                          
70%

Dátum začiatku:             
Február 2017

Dátum ukončenia:           
September 2018

Riešitelia projektu: 
Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor emisie a biopalivá (SHMÚ, OEaB) dlhodobo vykonáva a inštitucionálne zastrešuje plnenie množstva európskych a medzinárodných legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa podávania správ o emisiách znečisťujúcich látok (ZL) a skleníkových plynov (GHG).
Účty emisií do ovzdušia (Air Emission Accounts – AEA) pod nariadením EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch sú jednou z environmentálnych štatistík v kompetencii SHMÚ. Účty emisií do ovzdušia sú orientované na identifikáciu emisného zaťaženia jednotlivých sektorov národného hospodárstva v súlade s európskou klasifikáciou ekonomických činností (NACE Rev. 2). Každoročnú prípravu a podanie správy zabezpečuje SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Zameranie projektu:
Emisné environmentálne štatistiky slúžia pri tvorbe účinných opatrení a politík na zlepšenie kvality ovzdušia, riadenie a reguláciu znečisťovania ovzdušia. Dôraz je kladený na dostupnosť kvalitných emisných správ, ktoré inventarizujú množstvá znečisťujúcich látok a skleníkových plynov každoročne emitovaných do ovzdušia. Hlavným cieľom grantového projektu bola implementácia európskeho nariadenia o evidencii a reportovaní údajov o emisiách znečisťujúcich látok zhoršujúcich kvalitu ovzdušia a skleníkových plynov s dosahom na klimatické zmeny. Obzvlášť dôležité je v súčasnosti získavať kvalitné údaje o domácnostiach s individuálnym vykurovaním, pretože sú najväčším prispievateľom emisií jemných prachových častíc PM2,5 v národnej bilancii. Častice PM2,5 sú schopné prenikať hlboko do pľúc a vstúpiť do krvného obehu, čo spôsobuje respiračné ochorenia. Slovenská republika má pre túto znečisťujúcu látku stanovené prísne redukčné záväzky na roky 2020 a 2030.
 
Stručná charakteristika projektu: 
Projekt bol zameraný na dve hlavné oblasti. Prvú oblasť predstavuje významné zlepšenie kvality údajov o domácnostiach. V tomto projekte boli podporené aktivity na zlepšenie kvality výstupnej bilancie palív a emisií z vykurovania domácností tuhým palivom (najmä drevom) a vytvorenie metodiky pre určenie celkovej spotreby palív za daný sektor, ktorým predchádzalo uskutočnenie pilotného špecifického štatistického zberu dôležitých chýbajúcich údajov v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) počas leta 2017. Druhou oblasťou projektu bolo vytvorenie metodiky pre rekonštrukciu historických údajov a časových radov emisií pre AEA.

Výstupy projektu:
Vypracovaním pilotnej analýzy a zlepšením metodík pre sektor domácností boli získané podrobnejšie informácie o súčasnom stave, ktoré sú nevyhnutnosťou pri tvorbe účinných plánov, opatrení a politík šitých na mieru na regionálnej úrovni na zlepšenie kvality ovzdušia a tým aj zlepšenie zdravotného stavu dotknutého obyvateľstva a ich životného prostredia. Podstatným prínosom projektu bolo zrealizovanie pilotného prieskumu rodinných domov s individuálnym vykurovaním tuhými palivami na vzorke 2100 domácností so 74 percentnou návratnosťou, kde sa získali nové doteraz nedostupné informácie. Štatistické zisťovanie bolo v tomto rozsahu a okruhu informácií uskutočnené prvý krát na Slovensku. Získali sa napr. informácie o typovej a vekovej štruktúre malých spaľovacích zariadení používaných v domácnostiach, o spotrebe rôznych typov tuhých palív a ďalšie informácie. Spracovaním a implementáciou nových údajov sa umožnil rozvoj a zlepšenie metodiky bilančného modelu pre emisie z domácností a tým kvalitatívne zlepšenie výstupných emisných údajov.

Analýzou údajov z prieskumu sme zistili, že 90% domácností používa drevo ako tuhé palivo. Priemerná spotreba dreva je 8,7 tony za rok na domácnosť. Pre efektívne energetické využitie palivového dreva a zároveň zníženie emisií je dôležité používať suché drevo ako aj vedieť správny spôsob rozkurovania. Iba 10% domácností drevo neskladuje (nesuší) a spaľuje ho vlhké. 40 % domácností skladuje drevo len do 1 roka. 50 % skladuje viac ako rok alebo kupuje suché drevo, čo je najvhodnejšia alternatíva. Priemerný vek kotlov na tuhé palivo je viac ako 12 rokov. Priemerný vek krbových kachieľ a pecí je až okolo 21 rokov. Zo získaných informácií sme pripravili štruktúru kotlov a zariadení, ktorú sme implementovali do novej metodiky. Použili sme aj nové emisné faktory, harmonizované s modelom kvality ovzdušia. V rámci metodiky sme aktualizovali priemernú energetickú potrebu domácností.
Ako nadstavba na výsledky projektu bol pripravený pilotný nástroj, ktorým by sa dal hodnotiť efekt „kotlíkovej dotácie“, ktorú zamýšľa Ministerstvo ŽP na podporu výmeny kotlov v domácnostiach ako opatrenie na zníženie emisií častíc PM2,5. Cieľom opatrení je splnenie redukčných záväzkov SR pre roky 2020 a 2030 vyplývajúcich zo smernice 2016/2284.

Dokumenty na stiahnutie:
- SK_AEA_Implementation_Report
- SK_AEA_Methodology_HH
- SK_AEA_EF
- SK_AEA_Methodology_AEA


Kontakt SHMÚ:
Ing. Ivana Ďuricová, mail: ivana.duricova@shmu.sk
Ing. Janka Szemesová, mail: janka.szemesova@shmu.sk