Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vod. hospodárstve a hodnotení extr. hydromet. situácií v Gruzínsku

                                                  
 
Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: 
Gruzínsko, Tbilisi

Projektové číslo:                                                    
SAMRS/2017/VP1/3

Názov projektu:                                                     
Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vod. hospodárstve a hodnotení extr. hydromet. situácií v Gruzínsku

Sektorová priorita:                                                
Ochrana vôd, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo so zameraním na prenos slovenských skúseností

CRS kód (5 miestny):                                         
14015

Predpokladaný dátum začiatku:                          
Október 2017

Predpokladaný dátum ukončenia:                       
Jún 2019

Celkový rozpočet projektu (EUR):                       
95 025

Z toho dotácia z ODA (EUR):                             
85 515

Z toho spolufinancovanie žiadateľa (EUR):        
9 510

Partnerská organizácia v krajine prijímateľa:   
Národná agentúra životného prostredia (National Environmental Agency - NEA)
Odbor Hydrometeorológie
D. Agmashenebeli 150
Tbilisi
Gruzínsko
info@environment.ge

Stručná charakteristika projektu: 
V súčasnosti je výskyt extrémnych a neočakávaných hydrometeorologických situácií výraznejší v porovnaní s minulými rokmi. Tieto situácie majú vplyv na vodné zdroje, ich využívanie a taktiež aj na bezpečnosť obyvateľstva a celkový rozvoj zraniteľných území. Gruzínsko leží v regióne s veľmi premenlivým počasím, hlavne kvôli tomu, že jeho územie patrí do 13 klimatických zón od subtropického pásma až po polopúšte. Na území sa mení jednak rozsah a intenzita hydrometeorologických situácií. K tomuto prispieva aj meniaca sa klíma (globálne otepľovanie). Z tohto dôvodu je dôležité poznať a kvantifikovať rozsah dopadov takýchto situácií a zmien. Z dôvodu, že Gruzínsko má nedostatočne rozvinutý systém meteorologického a hydrologického monitoringu (pozemní merania), bol navrhnutý systém pre využitie indikátorov z diaľkového prieskumu zeme a v kombinácii s pozemnými meraniami poskytnúť viac informácií pre ochranu vodných zdrojov a taktiež aj pre krízový manažment (civilná ochrana) v Gruzínsku. Údaje zo satelitov (pokrytie územia Gruzínska je dostatočné na využívanie takýchto metód) a radarov sa cez softvér budú adaptovať na výpočet indikátorov ako intenzita zrážok, úhrny zrážok, pokrytie územia vegetáciou, stav ľadovcov a v prípade dostupnosti aj pokrytie územia snehovou pokrývkou. Výstupy projektu prispejú k vytvoreniu moderného národného systému na sledovanie a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií. Taktiež aktivity projektu prispejú k zvýšeniu poznania poveternostných situácií a kvalifikácie pracovníkov NEA (odbor hydrometeorológie).

Výstupy projektu:                                         
Výstup 1: Vypracovaný systém využitia metód a produktov z diaľkového prieskumu pre sledovanie  a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií s na území Gruzínska
Výstup 2: Zapracovanie metód diaľkového prieskumu do národného operatívneho sledovania dopadov klimatickej zmeny na vodné zdroje a posilnenie kapacít na ich využívanie v Gruzínsku