Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmenyNázov projektu:
Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny 

Akronym projektu: PEDO-CITY-KLIMA

Číslo projektu: APVV-15-0136

Ciele projektu:
Hlavným cieľom riešenia je hodnotenie vplyvu zastavaných území a kvality pôdy na mikroklímu miest na príklade troch modelových území. Miest Bratislava, Trnava, Žilina.
Parciálnym cieľom je:
1. Identifikácia a analýza intenzity zástavby a príčin jej zmien
2. Identifikácia tepelných ostrovov miest UHI interpretáciou satelitných záznamov a uplatnením modelov, napr modelu MUKLIMO
3. Vypracovanie scenárov zmeny klímy a vyhodnotenie vývoja klímy v mestách
4. Syntéza poznatkov z hľadiska hodnotenia pôdneho pokryvu a priestorového usporiadania priestorových štruktúr na podklade výsledkov predchádzajúcich výsledkov.
 
Začiatok riešenia projektu:    01.07.2016
Koniec riešenia projektu:       30.06.2020 (predĺžené do 31.12.2020)
 
Partneri projektu:
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy – koordinátor
  • Slovenský hydrometeorologický ústav – partner
  • Geografický ústav SAV - partner