URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Logo EU, MŽP a OP výskum a inovácie
 

Stručný popis projektu:
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 - znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Tvorba nových prístupov a údajov pre včasné hodnotenie, monitoring a prognózy sucha. Predikcia klimatických zmien a komplexné hodnotenie dopadov na poľnohospodársku krajinu. Hodnotenie miery degradácie pôdy a návrhy optimálneho využívania pôdy. Príspevok projektu k vybraným aktivitám bude vo forme vytvorených nových a udržaní existujúcich pracovných výskumných miest, v technologických a netechnologických výstupoch výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a v spoločných vzájomných projektoch v oblastiach tematických priorít.

Harmonogram realizácie aktivít:
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2023
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 39

 
Projektoví partneri:
Názov partnera Typ partnera
Ústav krajinnej ekológie SAV Hlavný partner
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Partner
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Partner
Slovenský hydrometeorologický ústav Partner
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Partner
YMS, a.s. Partner

Financovanie: 
EŠIF

Webové stránky:
https://www.itms2014.sk/projekt?id=dc565117-a52e-4df4-b386-581ccdec73b2

Kontakt:
Mgr. Katarína Mikulová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel: 02/594 15 221
katarina.mikulova@shmu.sk