Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce

Názov projektu:                            
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce

Kód projektu v ITMS 2014+:        
310041U638

Operačný program:                       
Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva:                                             
48. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy:                                     
OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Spolufinancovaný fondom:            
Európsky fond regionálneho rozvoja

Celková výška NFP:                       
902 366,69 EUR

Prioritná os:                                   
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                             
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) bol zriadený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR č.8/OS/8/1969 s účinnosťou od 1.januára 1969. Zo Zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších predpisov je SHMÚ prevádzkovateľom štátnej meteorologickej siete, ktorej súčasťou je aj pracovisko SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. Programom svojich meraní je pracovisko jedinečné na Slovensku a zároveň patrí k iba 107 pracoviskám v Európe s radiosondážnym programom, ktorý zabezpečuje meranie teploty, tlaku, vlhkosti, smeru a sily vetra v celom profile atmosféry od zemského povrchu až po cca 10 hPa (30 - 38 km) pomocou meteorologickej sondy zavesenej na balóne naplnenom vodíkom. Okrem aerologických meraní sú jedinečné aj merania celkového ozónu pomocou Brewerových spektrofotometrov, intenzita viacerých zložiek slnečného žiarenia (vrátane škodlivého UV žiarenia) a profil aerosólov v atmosfére pomocou mikropulzného lidaru. V areály pracoviska je umiestnená aj štandardná automatická meteorologická stanica a kontajner na meranie čistoty ovzdušia. Väčšina meracej infraštruktúry bola obnovená za pomoci štrukturálnych fondov EU.

Centrom areálu je administratívna budova, na zníženie energetickej náročnosti ktorej budú použité finančné prostriedky o ktoré žiadame poskytnutímnenávratného finančného príspevku. Vlastníkom budovy je Slovenská republika, správcom budovy je SHMÚ. V budove sa zaznamenávajú,spracovávajú, vyhodnocujú a odovzdávajú na archiváciu všetky vykonávane merania, ktoré slúžia ako základne údaje pre sledovanie počasia, stavu atmosféry, slnečného žiarenia a čistoty ovzdušia.

V roku 2017 bola budova predmetom energetického auditu (ďalej len „EA“), ktorým bola kategorizovaná do energetickej triedy B a zároveň boli navrhnuté konkrétne opatrenia, aby bolo možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Záverečná správa z EA slúžila ako jeden z podkladov pre projektanta, úlohou ktorého bolo detailne zmapovať aktuálny stav a pripraviť realizačnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy, tak aby bola dosiahnutá energetická trieda A1. V rámci realizácie projektu je navrhnuté aj dobudovanie bezbariérového vstupu do budovy.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy meteorologickej stanice. Tento cieľ bude naplnený na základe opatrení navrhnutých v energetickom audite budovy a následne v projektovej dokumentácii. Po realizácii týchto opatrení dôjde k významnej  úspore potreby energie na vykurovanie, čo sa prejaví úsporou budúcich nákladov na prevádzku budovy, plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 50 %. Budova bude na základe globálneho ukazovateľa – primárna energia zaradená do energetickej triedy A1, čo zodpovedá nízkoenergetickej budove.

Rekonštrukcia prispeje k zníženiu energetickej náročnosti objektu a tým aj k ochrane životného prostredia. Zlepši sa tepelná pohoda v objekte a predpokladaná životnosť stavby. Zvýši sa estetická hodnota prostredia, kvalitatívna hodnota a životnosť upravovaných plôch, zlepšia sa psychohygienické podmienky pre všetkých užívateľov aj širokú verejnosť, ktorá často navštevuje toto pracovisko.

Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné, samotné prevádzkové náklady po realizácii klesnú, náklady na prevádzku sú kryté zo štátneho rozpočtu, lebo budova pracoviska SHMÚ v Gánovciach patrí do štátnej meteorologickej siete a vykonávajú sa tu jedinečné merania na Slovensku. Projektant k svojej práci pristúpil zodpovedne a zachoval pôvodný ráz a farebnosť budovy, ktorá tvorí dominantu okolia, dobre viditeľnú aj z hlavnej vlakovej trate medzi Popradom a Košicami.
 
 
Dátum začiatku aktivít projektu:             
07/2017
Dátum ukončenia aktivít projektu:         
07/2022