Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia v SR

                     
 
 
Názov projektu:                  
KOMPLEXNÝ SYSTÉM MODELOVANIA KVALITY OVZDUŠIA V SR

Číslo projektu ITMS:            
310011Q847

Operačný program:             
Kvalita životného prostredia

Výzva:                               
OPKZP-PO1-SC141-2017-25
25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Zameranie projektu:            
Dopytovo orientovaný projekt

Fond:                                   
Kohézny fond

Zazmluvnená výška NFP:       
6 612 443,78 EUR

Prioritná os:                         
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  
Špecifický cieľ:                     
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

                               
Cieľom projektu je zabezpečenie požiadaviek na modelovanie vyplývajúcich zo Zákona o ovzduší 137/2010  Z. z., Vyhlášky 244/2016 o kvalite ovzdušia, Zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2004/107/ES, a to:

• Informovanie verejnosti a relevantných organizácií o kvalite ovzdušia (aktuálnej, predpovede na najbližšie obdobie a hodnotenie dlhodobej kvality ovzdušia),
• Analýza kvality ovzdušia a určenie príspevkov jednotlivých skupín emisných zdrojov ako podklady pre programy na zlepšenie kvality ovzdušia,
• Prevádzka smogových varovných systémov,
• Posudzovanie vplyvu nových alebo zmenených emisných zdrojov na kvalitu ovzdušia.

 
Na účely splnenia týchto požiadaviek neexistuje iný rigorózny prístup než systém prepojenia meteorologického predpovedného modelu a matematických modelov kvality ovzdušia. Tieto modely budú tvoriť jadro systému. Systém bude prevádzkovaný v takmer reálnom čase. Kvalitu analýz a predpovedí kvality ovzdušia na úrovni vyspelých krajín EU je možné dosiahnuť zvýšením rozlíšenia v použitom meteorologickom modeli  tak, aby zodpovedal požadovanému priestorovému rozlíšeniu chemicko-transportného modelu. Tento krok vyžaduje mnohonásobné zvýšenie výkonu a kapacít vysoko výkonného výpočtového systému na SHMÚ.
Na tento systém budú napojené lokálne modely kvality ovzdušia s najvyšším rozlíšením (desiatky metrov), ktoré budú aplikované raz ročne na celý rok a ich cieľom bude hodnotenie kvality ovzdušia za predchádzajúci rok. Výsledky budú ukladané do databázy. Ďalšia sada nástrojov bude slúžiť na spracovanie modelových dát do potrebných výstupov (agregované mapy koncentrácií, mapy s časovým vývojom, časové rady v definovaných geografických bodoch, časovo agregované mapy a grafy príspevkov jednotlivých druhov emisných zdrojov, a pod.). Vybrané výstupy budú pre verejnosť prístupné cez verejnú webovú stránku SHMÚ. Webové rozhranie nástroja pre posudzovanie vplyvov nových zdrojov bude prístupné odbornej verejnosti po registrácii. Súčasťou systému je aj nástroj na validáciu.

Dátum začiatku aktivít projektu:       
november 2017

Dátum ukončenia aktivít projektu:     
september 2023