Systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia v regiónoch Stredné, Východné a Západné Slovensko

 
Kód projektu (ITMS):
24130120001
 
Operačný program:
Životné prostredie
 
Spolufinancovaný z:             
ERDF a ŠR
 
Prioritná os:
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
 
Opatrenie:
3.1 Ochrana ovzdušia
 
Miesto realizácie projektu:
SKO2 Západné Slovensko, SKO3 Stredné Slovensko, SKO4 Východné Slovensko
 
Čas trvania projektu:           
obdobie rokov 2008-2011
 
Cieľ projektu:
Obnova a dovybavenie monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).
 
Stručný popis projektu
Realizáciou projektu sa dosiahne väčšia presnosť meraní týchto znečisťujúcich látok, tak ako je požadovaná v príslušných smerniciach EÚ o kvalite ovzdušia. Súčasne bude minimalizovaný počet výpadkov na monitorovací staniciach tak, aby bolo dosiahnuté požadované pokrytie meraní v roku podľa smerníc EÚ. Zvýšenie presnosti, rozsahu a kvality meraní prispeje k objektívnejšiemu a cielenejšiemu vypracovávaniu opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia v rámci programov a integrovaných programov v oblastiach riadenia kvality ovzdušia.
Po realizácii projektu bude rozsah meraní týchto znečisťujúcich látok plne zosúladený s požiadavkami smerníc EÚ. V súvislosti s pripravovanou novou smernicou o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183 v najväčšom rozsahu budú rozšírené merania PM2.5, ktoré sú momentálne nedostatočné. Táto znečisťujúca látka bude patriť k tým najkritickejším ukazovateľom kvality ovzdušia spolu s PM10, u ktorých je možné očakávať prekračovanie stanovených limitných hodnôt. V rámci projektu bude počet obnovených a rozšírených prístrojov na monitorovacích staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia nasledovný:
PM10 – 29,
PM2.5 – 28,
ŤK – 13,
PAH - 9.
Po realizácii projektu sa lepší úroveň, kvality a rozsah poskytovania pravidelných informácií o kvalite ovzdušia pre celé Slovensko ale najmä pre 4 786 884 obyvateľov tohto regiónu. Podrobnejšie a presnejšie sledovanie stavu kvality ovzdušia prispeje k rozvoju regiónu a väčšej atraktivite z hľadiska rekreácie a turizmu a taktiež k poznaniu možných príčin ochorení obyvateľstva v regiónoch, ktoré spôsobuje znečistené prostredie.