Zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy pre AEA a koherencie medzi modulmi AEA a PEFA

Grantový projekt EUROSTAT:

Zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy pre AEA a koherencie medzi modulmi AEA a PEFA
Názov projektu:              
Zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy pre AEA a koherencie medzi modulmi AEA a PEFA

Grantová dohoda č.:        
Eurostat: 101022801 — 2020-SK-ENVACC

Partner projektu:             
-

Výzva:                              
EUROSTAT Call for proposals ESTAT-2020-PA8-E-ENVACC Topic ID – B5453-2020-ENVACC,  Environmental accounting, ecosystem accounting and  waste statistics
 
Cieľová oblasť:                
Environmentálne a ekosystémové účty a odpadová štatistika

Špecifický cieľ:                
Environmentálne účty;                                       
Ekosystémové účty;
Odpadová štatistika

Projektové náklady:        
59 784,09 €  
                                          

Dotácia:                          
90%

Dátum začiatku:             
Február 2021

Dátum ukončenia:           
Február 2023

Riešitelia projektu: 
Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor emisie a biopalivá (SHMÚ, OEaB) dlhodobo vykonáva a inštitucionálne zastrešuje plnenie množstva európskych a medzinárodných legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa podávania správ o emisiách znečisťujúcich látok (ZL) a skleníkových plynov (GHG).
Účty emisií do ovzdušia (Air Emission Accounts – AEA) pod nariadením EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch sú jednou z environmentálnych štatistík v kompetencii SHMÚ. Účty emisií do ovzdušia sú orientované na identifikáciu emisného zaťaženia jednotlivých sektorov národného hospodárstva v súlade s európskou klasifikáciou ekonomických činností (NACE Rev. 2). Každoročnú prípravu a podanie správy zabezpečuje SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Zameranie projektu:
Projekt sa zameriava na zlepšenie alokácie emisií z cestnej dopravy v module AEA na NACE rev. 2/domácnosti a koherencie medzi modulmi AEA a PEFA v palivách v cestnej doprave pomocou výsledkov a metodiky vypracovanej v rámci 1. cieľa tohto grantového projektu.
 

 
Stručná charakteristika projektu: 
V roku 2016 pracovná skupina pre environmentálne účty (PS) zdôraznila potrebu zlepšiť metodiku v oblasti alokácie emisií z cestnej dopravy a využívania energie podľa NACE rev. 2/domácnosti. Bol schválený plán pre zlepšenie, ktorého súčasťou bolo samohodnotenie súčasného stavu úrovne metodických postupov na alokáciu emisií z cestnej dopravy do NACE rev.2. Proces sebahodnotenia v roku 2018 zistil nedostatky v súčasnej národnej metodike vykazovania cestnej dopravy v AEA.
Tieto problémy sú výsledkom nedostatku údajov / informácií a zdrojov o používaní služobných vozidiel (vozidiel používaných na podnikanie) na Slovensku. Cieľom a prínosom projektu je neustále zlepšovanie kvality, presnosti, konzistencie, súdržnosti a časových radov právnych požiadaviek podľa nariadenia (EÚ) č. 691/2011.
Slovensko preto pripravilo akčný plán na zlepšenie kvality podávania reportov pod AEA. Realizácia akčného plánu je nevyhnutná do konca roku 2022. Hlavným zámerom tohto grantového projektu je preto pomoc s úspešnou implementáciou akčného plánu.
Nové údaje získané a spracované počas tohto projektu sú nevyhnutné na splnenie povinností Slovenskej republiky vyplývajúcich z národného akčného programu pre alokáciu cestnej dopravy do NACE.

Výstupy projektu: