DriDanube – Riziko sucha v Dunajskom regióne

Projekt: DriDanube – Riziko sucha v Dunajskom regióne

logo Danube Trnasnational Programme

Súhrn:

Nedostatok vody a sucho postihovali Dunajský región často a mali veľký vplyv na ekonomiku a blaho ľudí. Napriek škodám v posledných desaťročiach, sucho stále nie je považované za prioritný problém a ľudia si neuvedomujú jeho dopady. Hlavným cieľom projektu DriDanube je zvýšiť kapacitu Dunajského regiónu riadiť riziká spojené s výskytom sucha. Projekt si kladie za cieľ pomáhať všetkým subjektom zapojených do riadenia sucha, zefektívniť reakcie na mimoriadne udalosti počas sucha a pripraviť sa lepšie pre budúce obdobia sucha.
 

Ciele projektu:

Jedným z hlavných produktov projektu bude užívateľská služba venovaná suchu, ktorá umožní presnejšie a efektívnejšie monitorovanie sucha a dobré načasovanie včasného varovania. Táto služba bude integrovať všetky dostupné údaje, vrátane veľkého množstva najnovších produktov diaľkového prieskumu Zeme.
DriDanube bude harmonizovať v súčasnosti heterogénne metodiky pre hodnotenie rizík a dopadov sucha  na základe doterajších výsledkov v zúčastnených krajinách a v súlade so smernicami EÚ v rámci mechanizmu civilnej ochrany.
Existujúce pomalé reakcie počas sucha budú zrýchlené a budú disponovať lepším rozhodovacím procesom vo všetkých častiach riadenia cyklu sucha (monitoring-posúdenie dopadu-odozva-obnova-pripravenosť), čo posilní kapacity zainteresovaných strán (politika, profesijní a koncoví užívatelia) na rôznych úrovniach. To povedie k zvýšeniu kultúry pripravenosti na sucho v celej podunajskej oblasti.

Hlavným očakávaným prínosom projektu DriDanube má byť zlepšená reakcia na nebezpečenstvo sucha a lepšia spolupráca medzi operačnými službami a rozhodovacími orgánmi v oblasti Dunajského regiónu na národnej a regionálnej úrovni.
 

Začiatok projektu:

01/2017

Koniec projektu:

06/2019

Podujatia:

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci s Global Water Partnership Stredná a Východná Európa (GWP CEE) organizoval dňa 7. júna 2017 národný seminár na tému „Sucho – súčasné problémy a riešenia“. Cieľom národného seminára bola diskusia o súčasnom stave a problémoch manažmentu sucha na Slovensku, ale aj o potrebách odborníkov v praxi z hľadiska informácií týkajúcich sa výskytu sucha. Pozvaní boli zástupcovia širokého spektra hospodárskych sektorov od poľnohospodárstva, cez lesníctvo, až po vodohospodárstvo. Nešlo pritom o vedecké stretnutie, ale zastúpená bola oblasť štátnej správy, ochrany prírody, sektorové organizácie, akademická obec ako aj odborníci z praxe. V programe seminára bol predstavený tiež Akčný plán boja proti suchu, ktorý zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Na stiahnutie:

Projektoví partneri:  

Slovenian Environment Agency Lead partner
EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH, Austria ERDF partner
Global Change Research Institute CAS, Czech Republic ERDF partner
Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Slovakia ERDF partner
Hungarian Meteorological Service ERDF partner
Vienna University of Technology, Austria ERDF partner
Szent Istvan University, Hungary ERDF partner
Slovak Hydrometeorological Institute ERDF partner
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Serbia IPA partner
Republic Hydrometeorological Service of Serbia IPA partner
Institute of Hydrometeorology and Seismology, Montenegro IPA partner
Republic Hydro-meteorological Service of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina IPA partner
Administration of the RS for Civil Protection and Disaster Relief, Slovenia Associated partner
The State Land Office, Czech Republic Associated partner
Agricultural Station/Forecasting and Warning Service of Serbia in plant protection, Serbia Associated partner
Environment Agency Austria Associated partner
Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management Associated partner
International Commission for the Protection of the Danube River, Austria Associated partner
Ministry of Agriculture, Hungary Associated partner
National Meteorological Administration, Romania ERDF partner
Centre of Excellence for Space Sciences and Technologies, Slovenia ERDF partner
Meteorological and Hydrological Service, Croatia ERDF partner
Ministry of Environment and Energy, Croatia Associated partner

Financovanie:

ERDF, IPA

Webové stránky:

Kontakt:

Mgr. Lívia Labudová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel: 02/594 15 329
livia.labudova@shmu.sk