Projekt SEE River

Názov projektu: 
Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE countries

Acronym projektu:
SEE RIVER

Číslo projektu:
SEE/D/0147/2.1/X

Názov programu:
European Territorial Co-operation 2007-2013

Prioritná Os:
Protection and improvement of the environment

Rámec projektu:

Cieľom projektu je posilnenie zdieľania poznatkov v oblasti procesu plánovania a manažmentu medzinárodných riečnych koridorov, s cieľom integrácie existujúcich environmentálnych stratégií zameraných na zosúladenie medzi neustálym vývojom, rastúcimi požiadavkami a súčasne zabezpečeniím ochrany pri multi-sektorálnom využívaní území riečnych koridorov. Cieľom projektu nie je príprava nových sektorálnych plánov manažmentu, ale cieľom je definovanie rámca na využívanie existujúcich štruktúr, sektorálnych stratégií, plánov a programov. Projekt je zameraný na nájdenie zjednodušenia a racionalizácie procedúr na dosiahnutie súladu medzi využívaním riek a ich ochranou. Prostriedkom nápomocným na dosiahnutie uvedeného cieľa bude novo vyvinutý prostriedok, tzv. TOOLKIT, ktorý naviac prispeje k zlepšeniu spolupráce medzinárodných a multi-sektorálnych subjektov v procese plánovania pre 14 riečnych koridorov v 14 SEE krajinách. Pilotným územím je medzinárodný riečny koridor Drávy a koridory v 5 pilotných čiastkových povodiachí v rámci SEE regiónu (Bodrog, Neretva, Prut, Soča, Vjosa).

Dátum začiatku:
01/10/2012

Dátum ukončenia:
30/09/2014

Vedúci partner projektu:
Institute for Water of the Republic of Slovenia

Partneri projektu:

ERDF PP1 - Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, IRSNC, Slovenia
ERDF PP2 - Soča Valley Development Centre, PRC, Slovenia
ERDF PP3 - Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Division II/4,
Nature and Species Protection, National Parks, BMLFUW, Austria
ERDF PP4 - Regional Government of Carinthia, Department 8-Environemnt, Water and Nature Protection,
AKL-SchWW, Austria
ERDF PP5 - VITUKI Environmental and Water Management Research Institute Non-profit Ltd., VITUKI,
Hungary
ERDF PP6 - South-Transdanubian Environment Protection and Water Management Directorate,
DDKÖVIZIG, Hungary
ERDF PP7 - Autonomous Province of Bolzano - South Tyrol, Department of Hydraulic Engineering, WBV,
Italy
ERDF PP8 - Slovak Hydrometeorological Institute, SHMI, Slovakia
ERDF PP9 - National Administration "Romanian Waters, NARW, Romania
IPA-I PP1 - Hydro Engineering Institute Sarajevo, HEIS, Bosnia and Herzegovina
IPA-I PP2 - Institute for spatial planning of the Koprivnica-Križevci County, KCKZZ, Croatia
IPA-I PP3 - State Institute for Nature Protection, DZZP, Croatia
IPA-I PP4 - HRVATSKE VODE, Legal entity for water management, HRVATSKE VODE, Croatia
IPA-I PP5 - Geological Survey of Albania, AGS, Albania
EU ASP1 - World Wide Fund for Nature Austria, WWF Austria, Austria
10% PP1 - Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources, IJC, Serbia
OP1 - Ministry of the Environment and Spatial Planning, MOP, Slovenia
OP2 - International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR, Austria
OP3 - International Sava River Basin Commission, ISRBC, Croatia
OP4 - UNESCO Venice Office, UNESCo, Italy

Financovanie:
ERDF, IPA, ENPI, State contribution, Other Public contribution, Own Public
contribution

Webova stránka programu:
http://www.southeast-europe.net/en/

Webova stránka projektu:
http://www.see-river.net

Kontakt SHMU:
Ing. Danica Lešková, PhD.
danica.leskova@shmu.sk