Projekt DAREFFORT

Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation

 
                    
 
 
Názov projektu:              
Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation

Acronym projektu:           
DAREFFORT

Číslo projektu:                 
DTP2-064-2.1

Názov programu:             
Danube Transnational Programme

Súhrn:
Kvalitné, komplexné a v reálnom čase dostupné hydrologické a meteorologické údaje sú základom spoľahlivej hydrologickej predpovede. Medzi najefektívnejšie neštrukturálne opatrenia na zmiernenie povodňových rizík, ktoré vo veľkej miere odráža aj princíp solidarity, patria opatrenia na zlepšenie výkonnosti hydrologických predpovedných systémov používaných v jednotlivých krajinách v povodí Dunaja s cieľom zabezpečiť kvalitnú predpoveď v dostatočnom časovom predstihu. Hydrologická prognóza, zber a zdieľanie dát v jednotnom formáte tak nadobúdajú zásadného významu v celom povodí Dunaja. Merania výšky vodnej hladiny, prietoku, atmosférických zrážok, teploty vody a pozorovania ľadových úkazov sa systematicky realizujú vo všetkých podunajských krajinách, ale ich výmena sa často uskutočňuje iba medzi susednými krajinami na základe dvojstranných (niekedy aj obmedzených multilaterálnych) dohôd.
 
Ciele a obsah projektu:       

Vypracovanie komplexného prehľadu o národných hydrologických predpovedných systémoch a metodikách na predpovedanie ľadových úkazov bolo prvým krokom pre naplnenie hlavného cieľa projektu – zlepšenie výmeny a dostupnosti hydrologických a meteorologických údajov medzi zúčastnenými krajinami.
Jednotlivé aktivity boli rozdelené do 5 pracovných balíkov (WP):
  • WP1 zabezpečoval projektový odborný a finančný manažment;
  • WP2 zahŕňal aktivity z oblasti propagácie projektu na národnej a medzinárodnej úrovni – prezentácie projektu na tematicky zameraných konferenciách vo forme prednášok a posterov, na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn, v pravidelnom projektovom spravodajcovi v digitálnej, prípadne tlačenej forme a na stránke projektu;
Odborné činnosti sa vykonávali v rámci tematických pracovných balíkov WP3 až WP5, ktoré boli vzájomne prepojené a ich činnosti sa doplňovali:
  • WP3 zastrešil analytické aktivity v oblasti hydrologických predpovedných systémov používaných v povodí Dunaja a v oblasti výmeny dát medzi partnermi projektu;
  • WP4 sa venoval dátovej politike a vytvoreniu platformy pre medzinárodnú výmenu hydrometeorologických dát;
  • WP5 bol zameraný na interakciu s koncovými užívateľmi hydrologických predpovedí a na rozvoj znalostí  v oblasti tvorby hydrologických predpovedí pomocou verejného on-line kurzu.
Výzvou a hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie funkčnej platformy na zdieľanie a výmenu meraných hydrologických a meteorologických údajov v reálnom čase v štandardizovanom formáte medzi participujúcimi krajinami v povodí Dunaja. Každá krajina využíva pre tvorbu hydrologických predpovedí odlišnú technickú infraštruktúru a rozdielne dátové formáty, ktoré sú vzájomne kompatibilné len v obmedzenej miere. Taktiež využiteľnosť rôznych hydrologických a meteorologických údajov nie je s ohľadom na ich dostupnosť (časový krok, online prenos) vždy rovnaká.
Nová platforma na výmenu údajov nesie názov HyMeDES EnviroNet (Danube Hydrological and Meteorological Common Data Exchange Service) a je základom budúceho Dunajského hydrologického informačného systému (DanubeHIS), prevádzkovaného Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Prípona „EnviroNet“ označuje, že ide o komplexný informačný systém použiteľný pre zdieľanie údajov monitoringu rôznych zložiek životného prostredia.
Zaškolenie budúcich profesionálnych používateľov platformy HyMeDES EnviroNet zabezpečí pripravený e-learningový kurz, ktorý okrem príručky pre používateľov zahŕňa aj niekoľko ďalších tematicky zameraných modulov. Ich obecným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o povodňových rizikách a o problematike predpovedania povodní a ľadových úkazov. Finálna verzia DAREFFORT e-learningového kurzu bude verejne dostupná na webovej stránke projektu.

Výstupy:

KNOWLEDGE EXCHANGE WORKSHOP

Prezentácie:
Ing. Valéria Wendlová:       Projekt Dareffort - Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí Dunaja
Ing. Danica Lešková, PhD.: Hydrologická predpovedná služba
Mgr. Michaela Mikuličková:  Hydrologické predpovede
Ing. Eva Kopáčiková:          Vyhodnotenie dotazníkaDátum začiatku:       
1.6.2018
Dátum ukončenia:   
31.5.2021

Vedúci partner:         
VIZITERV Environ Ltd, Hungary

Projektoví partneri:

ERDF PP1              General Directorate of Water Management, Hungary
ERDF PP2              STASA Steinbeis Applied Systems Analysis GmbH, Germany
ERDF PP3              Economica GmbH, Austria
ERDF PP4              Slovak Water Management Enterprise, state enterprise, Slovakia
ERDF PP5              Slovak Hydrometeorological Institute, Slovakia
ERDF PP6              Croatian Waters - Legal entity for water management, Croatia
ERDF PP7              National Institute of Hydrology and Water Management, Romania
ERDF PP8              National Institute of Meteorology and Hydrology at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
ERDF PP9              University of Ljubljana, Slovenia
ENI UA PP1            Ukrainian Hydrometerological Center of the State Emergency Service of Ukraine
ASP1                      International Commission for the Protection of the Danube River, Austria
ASP2                      Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary
ASP3                      Slovenian Environmental Agency, Slovenia
ASP4                      Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
ASP5                      JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgium
ASP6                      World Meteorological Organization
ASP7                      International Sava River Basin Commission, Croatia
ASP8                      Federal Ministry of Sustainability and Tourism; Department – Water / Subdep. Water Balance, Austria
ASP9                      Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection, Germany
ASP10                    Czech Hydrometeorological Institute
ASP11                    Republic Hydrometeorological Service of Serbia
ASP12                    State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova​


Webová stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort


Kontakt:
Ing. Valéria Wendlová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
Tel.: 02/594 15 196
valeria.wendlova@shmu.sk