Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere


                                          

 
Názov projektu:
Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere

Číslo projektu:
LIFE14 IPE/PL/000021

Opis projektu:
Južná časť Poľska, Morava a severozápad Slovenska sú známym hotspotom Európy z hľadiska prekračovania limitných hodnôt koncentrácií PM10, PM2.5 a benzo(a)pyrénu. Tento nepriaznivý stav kvality ovzdušia má za následok zhoršenie zdravia populácie aj ekosystémov. Emisie znečisťujúcich látok na danom území sú tak vysoké, že ich vplyv presahuje hranice štátov. Ide hlavne o emisie z lokálnych kúrenísk, ale aj z dopravy a priemyselných zdrojov lokalizovaných na Severnej Morave a v Sliezsku.
Smernica 2008/50/EC prikazuje pri prekročení limitných hodnôt koncentrácií znečisťujúcich látok vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia pre všetky oblasti, na ktoré sa prekročenia vzťahujú, a následne implementovať opatrenia, stanovené v programoch. Obsah týchto programov je vymedzený v prílohe smernice. Musí obsahovať okrem iného analýzu súčasnej situácie, vrátane určenia príspevkov jednotlivých zdrojov znečistenia ku koncentráciám v okolitom vzduchu, zoznam opatrení cielených na takto vymedzené zdroje, a tiež kvantifikovať budúci dopad týchto opatrení na kvalitu ovzdušia.
Podstatnou časťou každého programu na zlepšenie kvality ovzdušia je modelovanie príspevkov jednotlivých zdrojov, a tiež modelovanie dopadu zvolených opatrení na budúcu kvalitu ovzdušia. Modelovanie má zabezpečiť, aby boli financie na zníženie emisií investované čo najefektívnejšie v tom zmysle, aby boli orientované na tie zdroje, ktorých zníženie emisií pozitívne ovplyvní čo najväčšie územie, resp. čo najväčšiu časť obyvateľstva. Najkritickejším článkom modelovania je odhad a geografické rozloženie súčasných emisií. Doterajší zaužívaný spôsob pre regionálne modelovanie je použitie emisných databáz EMEP s veľmi hrubým rozlíšením a ich downscalovanie na potrebné rozlíšenie, vo všetkých okolitých krajinách modelovej domény, zatiaľ čo na územie vlastného štátu sú použité emisie presnejšie, dostupné na vlastnom území. Takýto prístup však vedie k veľkým nepresnostiam v blízkosti hraníc štátov, a tiež k nepresnostiam v odhade cezhraničného prenosu. V rámci projektu chceme túto nezrovnalosť odstrániť a v rámci výmeny informácií medzi PL, ČR a SR použiť spoločný emisný model, ktorý využije čo najpresnejšie emisné dáta z jednotlivých krajín získané v čo najvyššej miere metódou “bottom-up”. Následná aplikácia spoločného chemicko-transportného modelu na širšiu pohraničnú oblasť PL/SR/ČR prinesie podstatne presnejšie výsledky, ktoré budú podkladom jednak pre výber a zhodnotenie vhodných opatrení pre lokálne programy na zlepšenie kvality ovzdušia, a tiež aj ako podklady pre cezhraničnú spoluprácu v znižovaní emisií znečisťujúcich látok, ktorá je tiež zakotvená a vyžadovaná v Smernici 2008/50/EC v prípade, že znečistenie ovzdušia presahuje hranice štátov.
Všetky nástroje vyvinuté a implementované v rámci projektu (E-MAP, EISSA, CAMx) budú odovzdané k dispozícii jednotlivým partnerom, ktorí ich môžu následne využívať pre prípravu programov na zlepšenie kvality ovzdušia, resp. iných štúdií podľa potreby, na území svojich štátov.

Očakávané výsledky projektu:
Výstupy projektu vo forme nástrojov adaptovaných na naše lokálne podmienky, produkujúcich výstupy kompatibilné so susednými krajinami  sú pre nás veľmi dôležité. Umožnia nám aj v budúcnosti efektívne vypracovávanie vstupov pre naše Programy na zlepšenie kvality ovzdušia plne v súlade s Európskou legislatívou, pričom tiež v náväznosti umožnia aj plnenie ďalších povinností voči EÚ, ako je napr. reporting (výmena informácií na úrovni EÚ) emisií, imisií a prekročení limitných hodnôt. Ušetria tak prostriedky a čas, ktorý by sme v prípade neexistencie projektu museli venovať vlastnému vývoju podobných nástrojov.

Partneri projektu:
Malopolska Region, mesto Krakow; Vito, Flemish institute for technological research; Slovenský hydrometeorologický ústa; Český hydrometeorologický ústav

Miesto realizácie projektu:
Poľská republika, Česká republika, Slovenská republika, Belgické kráľovstvo

Ciele projektu:
Podstatná finančná časť tohto projektu je cielená na implementáciu cieľa projektu a s ním súvisiacich aktivít v drvivej väčšine na poľskej strane. Medzi tieto aktivity patrí vybudovanie siete eko-manažérov, ktorí budú mať na starosti implementáciu opatrení na znižovanie emisií v jednotlivých samosprávach, budovanie kapacít a technická podpora samospráv, reorganizácia systému finančnej podpory aktivít vedúcich k výmene starých kotlov na tuhé palivo certifikovanými zariadeniami, informačné a vzdelávacie kampane pre verejnosť. Menšia časť financií je vyčlenená na medzinárodné aktivity, ktoré sa priamo týkajú SR - medzinárodná spolupráca pri riešení cezhraničných aspektov znečistenia ovzdušia:
  • Výmena skúseností z implementácie rôznych opatrení na zlepšenie ovzdušia ,
  • Implementácia spoločných nástrojov a harmonizácia metód pre vytvorenie emisných databáz pre regionálne chemicko-transportné modely s vysokým rozlíšením, výmena emisných dát s vysokým rozlíšením,
  • Implementácia chemicko-transportného modelu CAMx s využitím horeuvedených emisných databáz na oblasť poľsko-česko-slovenského pohraničia, s dôrazom na cezhraničný prenos znečistenia.
Prínos projektu:
V tomto projekte SHMÚ participuje na podúlohe C.6 International air quality modelling. Táto podúloha je už úspešne zrealizovaná. Prínosom pre nás je harmonizácia emisných faktorov pre výpočet emisií z lokálnych kúrenísk medzi SR a ČR, a čiastočná harmonizácia s južnými regiónmi Poľska. Táto harmonizácia umožňuje presnejšie modelovanie kvality ovzdušia a cezhraničného prenosu, čo bolo aj demonštrované počas projektu. Ďalším prínosom bolo získanie skúseností s využívaním regionálneho modelu CMAQ a možnosť vzájomného porovnávania s ďalšími dvoma regionálnymi modelmi zúčastnenými na modelových simuláciách.
 
Webové stránky:
https://powietrze.malopolska.pl/en/life-project/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5440
 
Trvanie projektu:
01. 01. 2015 – 31. 12. 2023